Seminarium i Aten

För hundra år sedan publicerade Lenin artikeln Om parollen för Europas förenta stater. I den gjorde han upp med de som förespråkade en integrering av de europeiska länderna i en stor federation. För Lenin var inte problemet federationen i sig, utan skapandet av federationen under kapitalismen. Vi kan idag se hur framför allt tyska och nederländska monopolkapitalister lagt under sig stora delar av Europa, samt hur de mindre ländernas monopolkapitalister fått lite smulor att leka med (Sverige har fått klartecken att suga ut Baltikum). Politiken som förs är en politik för monopolkapitalet, med raserande av bland annat fackliga rättigheter och sociala skyddsnät. Politiken innebär en attack mot den organiserade arbetarrörelsen, framför allt mot kommunisterna. I flera östeuropeiska länder förbjuds kommunistiska symboler och partier och även i Tyskland förekommer liknande förbud. Det äldre tyska kommunistpartiet KPD är fortfarande förbjudet och i Bayern är det förbjudet att vara kommunist och arbeta som lärare. Vi kan alltså konstatera att Lenin fick rätt när han menade att Europas förenta stater ”under kapitalismen antingen något omöjligt eller något reaktionärt.”

Omöjligt är det i längden, eftersom de mindre länderna, som sugs ut av framför allt det nederländska, franska och tyska monopolkapitalet, kommer börja värja sig. Reaktionerna i exempelvis Polen och Ungern låter inte vänta på sig och Brexit visade med all önskvärd tydlighet att det europeiska ”samarbetet” lider av interna motsättningar mellan olika grupper av monopolkapitalisterna.

Med anledning av jubiléet anordnade Initiativet för kommunist- och arbetarpartier ett seminarium, där medlemspartierna kunde utbyta erfarenheter och knyta starkare band sinsemellan. Deltog gjorde runt 20 partier, bland andra Venezuelas Kommunistiska Parti, Spanska Folkets Kommunistiska Parti, Greklands Kommunistiska Parti och självklart Sveriges Kommunistiska Parti.

De analyser som presenterades bidrog till att skapa en mer heltäckande bild av situationen för arbetarklassen och för kommunisterna runt om i Europa, och bidrog till förståelsen för hur imperialismen i Europa såg ut. Det svenska bidraget beskrev främst den svenska imperialismen och hur den tagit sig uttryck i Baltikum, vars finansmarknad framför allt är i händerna på Wallenberg. Det betonades att det är upp till varje kommunistiskt parti att analysera situationen i sitt eget land och att själva formulera en revolutionär strategi för arbetarklassen. Tillsammans bildar de olika analyserna en sammanhängande bild och det blir tydligt vilka våra fiender är.

Det åligger därför Sveriges Kommunistiska Parti att fortsätta utveckla vår analys av den svenska kapitalismen och den svenska imperialismen, så att vi även i fortsättningen kan bidra på ett positivt sätt till det internationella utbytet. Samtidigt ger oss våra egna analyser en allt stabilare ideologisk grund att stå på, självförtroende nog att sprida våra analyser och våra idéer och det hjälper oss att förstå vår egen roll i världen.

Framöver kommer Sveriges Kommunistiska Parti att försöka översätta några av de tal som hölls på konferensen så att det är möjligt för andra än de som deltog på konferensen att ta del av dem. Håll därför utkik!

A.S.

Sveriges Kommunistiska Partis bidrag till seminariet om Europas förenta stater i Aten

Om parollen för Europas förenta stater

Å Sveriges Kommunistiska Partis, SKPs, vägnar, vill jag framföra vårt tack till KKE för att de organiserat denna konferens. Det är viktigt för de kommunistiska partierna i olika länder att lära från varandra och det hedrar KKE att de ser till att detta häder.

En av de största utmaningarna som den kommunistiska rörelsen i Sverige står inför, är uppdateringen av analyserna av kapitalismen och imperialismen – utan en solid, revolutionär teori är det inte möjligt att bygga och delta i en revolutionär kamp. För detta ändamål hoppas vi att vårt bidrag kan hjälpa till att skapa en förståelse för den värld vi lever i.

Den europeiska unionen, i vilken Sverige varit medlem i lite mer än 20 år, är en imperialistisk union, som uppstått främst för att tjäna de tyska monopolkapitalisternas intressen. Det är samma monopolkapitalister som drog nytta av Hitlers politik som nu tjänar på EU.

EU domineras av de tyska monopolkapitalisterna, som har expanderat kraftigt sedan kontrarevolutionen 1989. Exempelvis Volkswagen, ett av de större tyska företagen, kontrollerar ensamt mer än 30% av Slovakiens export. De tyska imperialisterna har dock lärt sig sin läxa – de kan inte ensamma utmana den amerikanska eller ryska imperialismen, de behöver allierade. I den här situationen minns vi Lenins formulering i artikeln om Europas förenta stater:

Naturligtvis är tillfälliga överenskommelser mellan kapitalisterna och mellan staterna möjliga. I den meningen är också Europas förenta stater något möjligt som en överenskommelse mellan de europeiska kapitalisterna

En av dessa överenskommelser berör Sverige. Även de svenska imperialisterna har dragit nytta av EU – det har tillåtit dem att expandera in i de baltiska länderna: Estland, Lettland och Litauen. I dessa tre länder är svensk kapitalexport dominerande och det är intressant att notera att här är de tyska investeringarna väldigt få jämfört med de svenska investeringarna och de kan inte anses hotande mot den svenska dominansen. På samma sätt förhåller det sig i Polen, där Nederländerna och Tyskland dominerar. Där kan de svenska investeringarna inte anses hotande för de nederländska eller tyska monopolkapitalisterna.

Detta säger oss att de svenska och tyska monopolkapitalisterna har delat upp norra och östra Europa i en tillfällig överenskommelse, i vilken de baltiska länderna avsatts för de svenska imperialisterna att exploatera.

I praktiken innebär det här att 27% av de utländska direktinvesteringarna i Estland görs av svenska företag. I både Lettland och Litauen är samma siffra 19%. Två av de fyra största bankerna i Sverige, Swedbank och SEB kontrollerar mer än 60% av den estniska bankmarknaden. I Litauen kontrollerar samma två banker 59% av marknaden och i Lettland kontrollerar svenska banker runt 53% av marknaden. När det handlar om andra finansiella institutioner noterar vi att börserna i de tre baltiska länderna ägs av Nasdaq OMX. Här sitter Wallenberg, Sveriges största monopolkapitalist med en andel på 11%. Det är alltså samma familj som äger SEB.

En annan viktig investering i de baltiska länderna är gjort av Ericsson. Företaget kontrollerar ensamt runt 11% av den estniska exporten. Ericssons position i Estland liknar Volkswagens position i östra Europa, där företaget ensamt kontrollerar mer än 30% av Slovakiens export.

Sveriges position inom EU är dock inte svart eller vit; den är grå, eftersom Sverige i allt högre utsträckning kontrolleras av de tyska imperialisterna. Den enskilt största investeraren i Sverige är Tyskland, vars företag sysselsätter 72 000 människor i Sverige. Det betyder att de tyska kapitalisterna har ett större inflytande än de amerikanska och att Sverige i allt större utsträckning hamnar under den tyska imperialismen. Allt som allt är mellan 20-25% av de svenska företagen och tillgångarna ägda utomlands ifrån och de tyska investeringarna ökar – det senaste exemplet på detta är Volkswagens köp av Scania.

För de svenska imperialisterna betyder detta att EU är ett tveäggat svärd. EU tillåter å ena sidan de svenska imperialisterna att dominera Baltikum, samtidigt som unionen innebär ett hot mot dem på hemmaplan. Det här betyder dock inte att de svenska imperialisterna förlorat sin nationella bas – de svenska imperialisterna har fortfarande ett starkt grepp om Sverige.

För oss, medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, säger detta att den tillfälliga alliansen mellan imperialisterna verkligen är en tillfällig sådan. Trots att östra Europa är uppdelat och att de svenska monopolkapitalisterna har fått sin beskärda del av Europa att suga ut, expanderar fortfarande de tyska monopolkapitalisterna i Sverige.

Situationen säger oss också att vår huvudfiende finns i vårt eget land. Det är de svenska kommunisternas uppgift att kämpa mot den svenska imperialismen – för vår egen skull, men även i allians med resten av Europas folk. Det är vårt mål att genom en revolutionr process förändra Sverige från en imperialistisk till en socialistisk nation. Vi måste neka imperialisterna ett grepp om vår nation och vi måst en gång för alla se till att inga imperialister kan använda Sverige för att förtrycka och exploatera andra nationer och folk.

För SKP är det klart att det inte är möjligt att förändra EU från en imperialistisk union till en social union. Dessa strävanden är som bäst reformistiska och kan inte vara en del av den revolutionära kampen. Enhet mellan nationer är inte möjligt under imperialismen – vi håller därför med Lenin, som menade att ”Europas förenta stater är under kapitalismen detsamma som en överenskommelse om uppdelning av kolonierna.”

Detta betyder inte att vi är motståndare till nationernas enhet, men vi insisterar att denna enhet måste ta socialismens form. Under kapitalismen och imperialismen är ett fritt kulturellt, politiskt och socialt utbyte mellan fria folk omöjligt – endast under socialismen, där produktivkrafterna är under folkets befäl och används för folkets väl, kan detta utbyte och denna enhet mellan nationerna existera.

Initiativet av kommunistiska och arbetarpartiet ger oss den grund vi behöver för att kämpa mot imperialismen och kapitalismen – enheten mellan de kommunistiska partierna, med grund i en dynamisk och modern vetenskaplig socialism, är grundläggande för denna kamp. Våra analyser måste stämma överens med de nya förhållandena vi möter idag och vi kan inte nöja oss med att bara upprepa vad de som kom före oss redan har sagt – det är ett effektivt sätt för vår ideologi att stelna och bli oanvändbar.

Andreas Graverholt

En tanke på “Seminarium i Aten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.