Sommarläsning: På gång hos kommunisterna

Valframgångar, organisationskonferens, rekordstor mötesserie, kampanj, digital grundkurs, nya studier, nya medlemmar och sympatisörer.  Ledorden är många, de vittnar alla om att mycket har hänt det senaste året och mycket är på gång hos kommunisterna. Med anledning av detta tar Riktpunkt en pratstund med partiets sekreterare, Håkan Jönsson.

Först av allt Håkan, vem är du?

– Jag är 35 år och jobbar till vardags som byggnadsarbetare. Malmö är min bostadsort men för tillfället jobbar jag i Småland med att bygga ut de småländska kommunernas möjlighet till vattenförsörjning i framtiden. Genom att ”ligga ute” och jobba så blir arbetsveckan något kortare, eftersom fredagen jobbas in. Fredagen blir på så sätt ”fri” och vigs åt partiuppdraget. Lyckligtvis passar detta in med familjelivet som också måste skötas, med en förstående och stöttande sambo.

Intressant! Vad är en partisekreterares huvudsakliga uppgift?

– I korthet kan det sägas att det är det organisatoriska arbetet i partiet centralt som en partisekreterare har som uppgift.  Grundorganisationer behöver stöd i sitt lokala arbete, kontakter måste skötas med medlemmar som bor långt ifrån befintliga organisationer, nya intresserade hör av sig till partiet och behöver sättas i kontakt med lämpliga kamrater, cirkulär från partiets arbetsutskott ska skickas ut till de lokala organisationerna och protokoll ska skrivas från de regelbundna mötena i arbetsutskottet som en partisekreterare deltar i, för att nämna några exempel.

Okej, partiet har gjort många framsteg på sistone, vill du berätta något om det?

– Ja, mycket har hänt, men jag ska fatta mig kort. Låt mig starta för drygt ett år sedan. Då inleddes diskussioner i partiet om den valplattform vi skulle gå ut med i valrörelsen, gällande riksdagsvalet och när arbetet var klart, då gick partiet ut i en valrörelse. Under några månaders tid bedrevs en intensiv valrörelse som resulterade i att vi för andra valet i rad gick fram. Framgången kan tyckas liten i jämförelse med siffrorna för de stora riksdagspartierna, men med SKP mått var det en rejäl framgång. Har man då i åtanke att varenda en som röstat på SKP har gjort det därför att man tagit ställning för en revolutionär politik och varenda en som röstat på oss har gjort det därför att en kommunist delat ut ett flygblad till de på en arbetsplats eller i ett bostadsområde så är valresultatet bra. Vi fick 702 personer i landet att ta ställning för oss, vilket var 144 fler än vid valet 2014. Det ska också nämnas att varenda en som röstat på oss gjort det därför att en kommunist lämnat valsedlar i några av landets tusentals vallokaler, de ”små” partierna får ju göra det på egen hand.

– Nog om valet, därefter inledde vi en kampanj som pågick den 1 december –31 januari. Med förevändningar om konflikterna i Göteborgs hamn hade regeringen tidigare deklarerat att de planerat lagstadga om att begränsa strejkrätten. Det är värt att nämna att genom en rad lagstiftningar under historiens gång är strejkrätten på flera sätt redan begränsad, i kombination med de centrala fackliga organisationernas vetorätt hindras arbetarklassen att gå ut i laglig strejk.  Men i alla fall, mot den föreslagna inskränkningen och alla de andra inskränkningarna gick vi ut i en kampanj, vi gjorde i partiet en gedigen analys av förslaget och dess innebörder. Vi konstaterade också att situationen i Sverige inte är unik, konflikten i hamnen var bara ett svepskäl, och det visade sig att vi fick rätt, trots att konflikten löste sig i hamnarna kvarstod regeringens förslag om ytterligare inskränkningar. Vad det i grund och botten handlar om är att den internationella konkurrensen blir allt hårdare och för att trygga storföretagens fortsatta vinster måste staten och företagen skära ner på villkoren för det arbetande folket och mot detta har arbetarklassen ett vapen – strejken. För att förekomma konflikter väljer man därför att i förebyggande syfte göra det svårare för arbetarklassen. Därför är situationen för Sverige inte unik, motsvarande angrepp sker i flera länder runt om i världen. På andra ställen genomförs höjningar av arbetstiden för att trygga företagens vinster. I alla fall, kampanjen blev en framgång såtillvida att vi nådde ut bra. Tusentals arbetare tog del av vårt budskap, partiets lokalorganisationer jobbade hårt. Genom besök på arbetsplatser och närvaro ute bland morgonpendlare nådde vi ut bra. Vårt fokus under kampanjens gång var att hela tiden lyfta fokus på de motsättningar mellan arbete-kapital som är oundvikliga så länge kapitalismen består och visa på fenomenet som något oundvikligt för kapitalismens förespråkare. Kampanjen avslutades med flera offentliga möten runt om i landet.

– Regeringens förslag, utarbetat av arbetsmarknadens parter gick som väntat strax innan sommaren igenom i riksdagen. Fackföreningsrörelsen tysta medgivande till lagförslaget, med ett fåtal lokala undantag möjliggjorde detta. I samband med detta var vårt budskap tydligt – lagarna är till för kapitalisterna, vår lag är inget annat än arbetarens rätt.

– Vid vårens inträde lyckades vi realisera planer vi haft under några år. Den högt uppskattade grundkursen som lärarna i partiet utarbetat lyckades vi nu äntligen genomföra som en digital kurs, med målsättningen att nå nya människor, på orter där vi ännu inte har lokalorganisationer som kan genomföra kurserna. Jag kan säga att vi alla blev något förvånade när vi lansera nyheten om kursen, anmälningarna bokstavligen forsade in. Fler kamrater än de som från början var tänkta att hålla i kursen fick med kort varsel kopplas in i arbetet, främst för att kontrollera de inlämnade uppgifterna.

– Parallellt med att kursen genomfördes och även tidigare under hösten, så skedde diskussioner i partiet. Vi stod inför ett kommande val igen, denna gång till EU-parlamentet. Partistyrelsen hade utarbetat ett förslag om att för första gången ställa upp till valet för EU-parlamentet och därmed ändra den tidigare linjen där vi förorda bojkott, dels av politiska skäl men i alla fall vid förra EU-valet främst av ekonomiska skäl.  Partiet enades om att ställa upp, och vi kan i efterhand konstatera att beslutet var rätt. Vi lyckades i valet, med höstens valrörelse i färskt minne i kombination med den framgångsrika kampanj vi genomfört mot strejk-förslaget bedriva en än mer framgångsrik valrörelse. Vi ökade vårt valresultat och än fler människor tog ställning för en revolutionär politik, mot hela systemet och dess verktyg EU. Från 702 personer som stödde oss i höstas tog nu 974 personer ställning för vår politik. Till denna siffra ska det faktum tilläggas att 2,4 miljoner fler väljare än i höstas valde att inte gå att rösta. Men våra väljare valde att ta ställning, samtidigt som vi vann flera nya. Valrörelsen gav oss också nya kontakter. Sympatisörer som deltog i den tidigare genomförda kursen hjälpte oss nå ut på orter där vi inte tidigare har lyckats nå ut, vilket också förklarar en del av framgången. Tiotusentals flygblad delades ut i partiets lokalorganisationer och på nya orter, tusentals affischer sattes upp, och på de sociala medierna lyckades vi med knappa resurser göra stora framgångar. Samtidigt mötte vi problem, exempelvis lokalpress förvägrade oss möjligheten att publicera insändare. Den fackliga pressen gjorde samma sak, när våra medlemmar och tillika fackliga aktivister som stod på vår lista försökte få in insändare i de fackliga tidningarna. Vi fick helt och hållet förlita oss på våra lokalorganisationers och sympatisörers kapacitet. Strax efter valet, så valdes nya kamrater in i partiet som dels gått den digitala grundkursen och dels visat sig villiga att arbeta för partiet i samband med EU-valet. Samtidigt har vi kontakt med flera sympatisörer som vi räknar med inom kort ansluter sig till partiet.

Det blev långt, men det är en del av det som partiet har arbetat med det senaste året, samtidigt har regelbunden verksamhet bedrivits i partiets lokala organisationer.

Du säger att detta var en del, har mer än så skett?

– Ja, jag kan fortsätta, vårt internationella arbete har varit starkt. Vi var väl representerade på höstens internationella möte för världens kommunist- och arbetarpartier i Aten. Partiet har också besökt broderpartiers kongresser och vi hade en 8-manna ungdomsdelegation vid de grekiska ungkommunisternas jättestora festival i höstas. Vi deltog i våras i den sk. Istanbulkonferensen. Denna konferens arrangerades av det Europeiska Kommunistiska Initiativet, med Turkiets Kommunistiska Parti som värd, för att gemensamt studera och kritiskt granska den kommunistiska rörelsens historia, för att dra lärdomar för att nå än större framgångar framöver och inte upprepa de misstag som begåtts. Inför konferens tilldelades SKP ett avsnitt om den kommunistiska rörelsens försonande inställning till socialdemokratin under och strax efter andra världskriget, och ett gediget arbete om detta utarbetades av partiet, som efter konferensen utvecklats än mer.

Detta låter intressant! Du berättar om diskussioner ni haft i partiet, båda vad gäller valplattform till höstens riksdagsval och senare EU-valet. Råder osämja i partistyrelsen så att hela partiet måste tillfrågas?

– Nej, det råder ingen osämja i partistyrelsen. Partistyrelsen är ett partis högsta beslutande organ mellan två kongresser och det är där de centrala besluten mellan två kongresser fattas. Men vårt arbetssätt är den demokratiska centralismen, de frågor vi diskuterar av mer ideologisk karaktär är en angelägenhet för hela partiet, därför vill vi ha hela partiet med på banan när vi tar avgörande beslut. På så sätt förebyggs också att motsättningar blommar upp, genom högt i tak och att argument får stötas mot varandra utvecklar vi också en klarare syn på det vi ska besluta om. Vårt parti fungerar inte som andra partier, vi har inte en riksdagsgrupp som tar avgörande beslut för partiets politik och den dag vi har det, så kan inte en riksdagsgrupp köra över medlemmarnas vilja. Vi har inte en styrelse som kör över medlemmarnas vilja, vi har en styrelse som baserat på medlemmarnas uppfattningar tar de nödvändiga besluten. På så sätt har vi en partistyrelse som företräder partiet och är väl förankrad i partiet. Och så ska ett kommunistiskt parti fungera, oavsett om man är ett stort eller litet parti så är detta arbetsätt också de mest demokratiska. På så sätt blir det också naturligt att när vi väll fattat besluten, så arbetar hela partiet därefter, detta gör att vi inte är en diskussionsklubb utan ett handlingens parti. Detta gör också att lokalorganisationer inte kan sprida vitt skilda synpunkter kring avgörande frågor – därför att den politik vi går ut med är förankrad i hela partiet. Samtidigt är återrapporteringen från partistyrelsen till partiets grundorganisationer viktig och vice versa.

Ja så ska det så klart vara. Vill du berätta vad ni har på gång härnäst?

– Ja, vi har mycket på gång. Arbetet i våra befintliga grundorganisationer flyter på bra och nyligen när rapporterna inkom så vittnar de alla om nya kontakter som knutits i samband med EU-valet, en del planerar bokcirklar nu över sommaren, en del har lokala flygbladsutdelningar inplanerade. Stockholmsorganisationen av SKP kommer nu under sommaren hålla en träff för ett stort antal nya sympatisörer som de nyligen fått kontakt med. Detta är glädjande, att vi stärker vår grundorganisation i huvudstaden är extra viktigt. Vid träffen kommer bland annat partiets ordförande Andreas Sörensen närvara. Men vi har också centrala aktiviteter på gång, strax efter sommaren kommer partiet att genomföra en för oss rekordstor mötesserie. Under en och samma helg, den 17-18 augusti, kommer vi runt om i landet genomföra en rad offentliga möten för att knyta kontakter med de som valt att stödja oss genom sin röst, både i höstens val och i det nyligen avslutade EU-valet. Vi kommer arrangera dessa möten både på några av de orter där vi har befintliga lokalorganisationer, men också på nya orter där vi med hjälp av sympatisörer och sociala medier kommer mobilisera till dessa. Denna mötesserie är ännu under planering, men klart är att några av de nya orter vi kommer vända oss till, där vi ännu saknar lokala organisationer är Östergötland, Halland, Dalarna och några till. Från arbetsutskottets sida hoppas vi på att det blir i alla fall 12-14 möten den helgen. Senare under hösten kommer också Västernorrland och Norrbotten besökas i samma ändamål. Jag vill ta tillfälle i akt att rekommendera våra läsare att i början av augusti hålla koll på våra mediekanaler där vi utannonsera dessa möten och sker ett sådant närheten av där du bor, ta då tillfälle i akt att delta. Arbetet att bygga ut och stärka partiet fortgår alltså.

– Samtidigt pågår det febrilt förberedelser för näst stora sak. Bara två veckor efter alla de offentliga mötena arrangerar SKP för första gången på många år, en konferens för hela partiet. Denna har vi valt att kalla SKPORG19 som står för SKP:s organisationskonferens 2019. Konferensen kommer att genomföras i Stockholm. En uppmaning till partiets grundorganisationer har skickats ut, med budskapet att skicka så många som möjligt av partiets medlemmar till denna konferens. Samtidigt är konferensen öppen för de till partiet närstående sympatisörer som vi har kontakt med och de som t.ex. deltagit på den digitala grundkurs vi genomförde, som nu känner att de vill ha ut mer av partiet och träffas oss ”på riktigt”.

Det låter intressant med denna konferens, vad kommer ni behandla på denna?

Vi kommer behandla en rad olika ämnen, för att stärka varje enskild medlem i partiet och därmed hela partiet, samt de sympatisörer som väljer att delta. Vi kommer närmare diskutera slutsatser från Istanbulkonferensen som jag tidigare nämnde. Det gäller t.ex. att i samband med Kominterns kongress 1935, när det i tider av fascistiskt hot öppnades upp för en försonande inställning till socialdemokratin med de sk. folk- och enhetsfronterna. I takt med att krigsfaran ökade och målsättningen för fascismen var tydligt – att krossa socialismen, så förändrades kampen till att utspela sig om motsättningen mellan demokrati-fascism, för att efter kriget gå över till att handla om demokrati-reaktion. Motsättningen mellan arbete-kapital hamna i skymundan. Detta tänk av enhetssträvande med andra partier har följt med de kommunistiska partierna i årtionden därefter, och sätter sina spår än idag. I grund och botten var detta ett defensivt ställningstagande för att försvara Sovjetunionen. Vi kommer titta närmare på det och titta närmare på den enhet som verkligen behövs idag – den enhet som behövs mellan det arbetande folket och andra utsugna skikt och vilken roll det kommunistiska partiet kan spela för denna enhet.  Vi kommer också behandla socialdemokratins roll idag. Trots sitt inflytande inom LO är dom ett borgerligt parti och för en borgerlig politik, samma sak gäller vänsterpartiet som gång på gång lyckas dra missnöjda socialdemokrater till sig med en radikal retorik, men som samtidigt drar tillbaka denna kritik till ett stöd för just socialdemokraternas borgerliga politik. Socialdemokraterna dominerar fackföreningsrörelsen vilket resulterat i att den fullständigt passiviserats och för att få liv i denna behövs ett intensivt arbete från kommunisternas sida. Vi kommer också titta närmare på imperialismen och partiets analys av den och vad den ger oss för slutsatser idag. Diskussioner kommer också genomföras i andra för partiet viktiga frågor.

– Konferensen kommer också att ha internationella gäster. Våra broder- och systerpartier från de nordiska länderna har bekräftat att de kommer att närvara. Det gäller norska NKP, danska KPiD och finska KTP. I samband med konferensen kommer ett separat möte genomföras med dessa om hur vi gemensamt kan stärka den kommunistiska rörelsen i de nordiska länderna. Samtidigt väntar vi besked från andra partier som inbjudan har skickats till.

– I år är det också 80 år sedan kriget i Spanien tog slut, där den spanska fascismen segrade. Kommunisterna i Sverige gjorde en fantastisk insats under kriget. I den solidaritetsrörelse som byggdes upp med andra, samlades motsvarande 165 miljoner kronor i dagens penningvärde. Över 500 frivilliga, mestadels kommunister, åkte till Spanien för att med vapen i hand bekämpa fascismen. Av de frivilliga från Sverige blev över 160 kamrater för alltid kvar i den spanska jorden. Därför kommer det i samband med konferensen ske en manifestation vid La Mano-monumentet för att med värdighet minnas deras insats.

När det gäller konferensen vill jag avslutningsvis uppmana de som ännu inte anmält sig till konferensen att göra det, ett anmälningsformulär ligger uppe på hemsidan som är öppet till den 1 augusti. För endast 200 kr tar man del av mat och husrum under dessa två händelserika dagar, samtidigt kan partiet gå in och hjälpa till med resebidrag för de som är i behov av detta för att det ska vara möjligt att delta. Det är med andra ord en stor satsning partiet gör som möjliggörs av alla de andra framgångar vi under sistone genomfört.

Ja det låter oundvikligen mycket intressant med denna konferens, givetvis kommer vi från Riktpunkt att rapportera om denna! Jag vill också fråga dig, är det något mer som är på gång?

– Ja, till följd av det stora intresset som var för den digitala grundkursen har vi beslutat att under hösten genomföra nya studier på samma sätt, fast denna gång fördjupar vi oss i några ämnen, i det vi kallar fördjupningskurs. Mer information om detta kommer vi släppa närmare hösten.

– Under hösten inleder vi också en ny kampanj. Målsättningen med kampanjen är att inrikta den främst mot unga och studenter med målet att knyta närmare kontakter med unga människor. Denna kampanj kommer att presenteras närmare under SKPORG19 och jag vill därför inte berätta allt för mycket om denna nu, men klart är att den kommer bli bra. Partiet kommer besöka massvis med arbetsplatser där unga människor arbetar och gymnasieskolor och universitet för att nå studenter. Men som sagt, den som är nyfiken på detta får än så länge vänta, eller dyka upp på organisationskonferensen där kampanjen kommer att offentliggöras.

Avslutningsvis, något du vill säga till våra läsare?

 – Ja som ni ser intensifierar vi nu takten för stärkanden av den kommunistiska rörelsen i Sverige. Ett stärkt kommunistiskt parti är en nödvändighet för att stärka arbetarklassens positioner. För var dag som går så får folket det allt värre. Stressen och pressen ökar i samhället, allt för de stora företagens vinster ska öka i den allt hårdare internationella konkurrensen. Samtidigt sker krig som driver miljontals människor på flykt och som leder till att människor drunknar på medelhavet, allt för att de stora företagen ska vinna nya marknadsandelar. Behovet av ett annat system blir allt mer akut till följd av detta. Vad vi behöver är ett socialistiskt system, där folket är herrar över sitt eget öde, där vinsterna för det folket genom sitt dagliga slit skapar inte tillfaller de få, utan det stora flertalet, på så vis kan en sjukvård, en bra skolgång, ett värdigt kulturliv och freden säkras. För att nå dit behöver vi öka takten i kampen, vi behöver stärka SKP. Vi är redo att bygga ut, därför är min uppmaning, anslut dig till någon av alla de aktiviteter vi har framför oss, hjälp oss att få dessa till rejäla framgångar, ta kontakt med SKP om du vill bidraga med något. Och avslutningsvis vill jag passa på att önska våra läsare som till vardags bygger detta land, och för den delen de som är pensionärer, eller ännu inte börjat jobba, och de som tvingas ut i arbetslöshet, en skön sommar, med välbehövlig återhämtning av krafterna.

Redaktionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.