Corona-kommissionen befäster den kapitalistiska staten och klassförtrycket

INRIKES (artikel från Riktpunkt 6/2020.) Kommunisternas systemkritik innefattar inte endast den privata äganderätten till produktionsmedlen eller den kapitalistiska ekonomin. Vi kommunister tror inte heller på den borgerliga demokratin eller på parlamentarismen. Parlamentarismen är en med den kapitalistiska ekonomin sammansmält enhet till en borgerlig stat. Staten hindrar oss från att samla arbetarklassen för att välta kapitalismen över ända. Med den borgerliga parlamentarismen kan det socialistiska samhället aldrig nås.

Vår analys och kritik av den borgerliga staten omfattar både de nationella riksdags- och regeringsorganen med sina myndigheter såväl som de regionala och kommunala församlingarna och förvaltning. De tre nivåerna är endast uttryck för samma borgerliga stat på varje nivå. Banden inom den borgerliga staten hålls samman genom statlig reglering av regioner och kommuner genom lagstiftning, föreskrifter och statsbidrag. Det kommunala självstyret och den kommunala beskattningsrätten är en chimär.

Det är mot denna bakgrund varje kommunists liksom hela partiets plikt att ständigt och kritiskt granska den borgerliga parlamentarismens förehavanden i den kapitalistiska staten, på nationell, regional och lokal nivå. SKP bör bättre följa vad som föregår i riksdags- och regeringskorridorer, inte minst i de statliga utredningarna. Nu har den för i år sjuttiofjärde statliga utredningen tillsatts! den s.k. Corona-kommissionen. Den är ett mycket talande exempel på kommunisternas rättmätiga analys av den borgerliga staten. Kommissionens roll är att befästa den borgerliga staten utan att rubba dess band inom sig eller gentemot kapitalägarna.

Normalt ankommer det enligt grundlag på riksdagen att granska regeringens arbete. Det sker genom riksdagens konstitutionsutskott, KU, och genom Riksrevisionen. Genom tillsättningen av Corona-kommissionen sätter regeringen riksdagen i offside och hindrar en granskning nu från både riksdagen och myndighetsrevisorerna. Corona-kommissionen visar därför också tydligt parlamentarismens labilitet och begränsningar.

Regeringen tillsatte således den 30 juni 2020 den sedan länge av både allmänhet, media och riksdagens oppositionspartier emotsedda ”Corona-kommissionen.”  Den är formellt en kommitté under Socialdepartementet och skall enligt sina direktiv”utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.” (1)

Det är ingen liten uppgift! Kommissionen skall dessutom göra en internationell jämförelse med ”relevanta länder.” Till dessa torde varken Cuba eller Nordkorea höra, bara kapitalistiska grannländer och handelspartners! Det är således ”krisorganisationen” på alla nivåer under pandemin som skall utvärderas av kommissionen, dvs. alla de organ och nivåer som enligt kommunisterna ingår i den borgerliga staten och som nu i stor utsträckning allmänt anses ha brustit i sin myndighetsutövning under pandemin. I enlighet med svensk förvaltningstradition sedan Axel Oxenstiernas(2) dagar   håller regeringen sitt stränga öga över kommissionens arbete som skall slutredovisa sitt arbete till chefen för Socialdepartementet(3)   senast den 28 februari 2022 med delrapporter redan den 30 november i år och sedan den 31 oktober 2021. I Axel Oxenstiernas efterföljd har regeringen utnämnt Mats Melin som ordförande för Corona-kommissionen. Mats Melin har varit chefs-JO och är pensionerat justitieråd och tidigare ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. Melin för naturligtvis respekt med sig och är säkerligen utomordentligt kompetent för uppdraget. Samtidigt är ordförande Melin själva artefakten personifierad i en kommission som inte släpper någon annorlunda tänkande kritiker över tröskeln. Melin är därför tillsatt för att bevara och befästa den borgerliga staten.

Per-Olof Jönsson.
Artikelförfattaren Per-Olof Jönsson.

Den 3 juli utsågs övriga ledamöter i Corona-kommissionen. Ledamöterna är spridda över det korporativistiska landskapet!(4) Dess sammansättning garanterar att inga kritiska röster kan höjas eller några förslag till rubbade gränser mellan statens olika organ eller med den privata äganderätten kan förekomma. Corona-kommissionens resultat kommer därför, kan vi redan nu förutskicka, att befästa den borgerliga demokratin, parlamentarismen och den kapitalistiska staten. I Corona-kommissionens traditionella expertsammansättning finns en statsvetare, en pensionerad försvarsforskare, en avgången VD för Sveriges Kommuner och Landsting (numera Regioner), en präst tillika kyrkoherde, en professor i nationalekonomi, en infektionsläkare tillika ordförande för Karolinska Institutet samt en pensionerad professor i socialgerontologi.

Kommissionens direktiv är oerhört omfattande och det finns utrymme för inomstatlig granskning av både regeringens, förvaltningsmyndigheternas samt kommunernas och regionernas åtgärder. Men kommissionen är självfallet begränsad till hanteringen av virusutbrottet och dess effekter. Alla vet, men säger det inte, att pandemin har kopplat ett större grepp med mer ödesdigra konsekvenser för utsatta grupper. Ändå saknas det i direktiven varje ansats till klassperspektiv på pandemin. Det närmaste man kommer betydelsen av klasstillhörighet och klasskamp är att Corona-kommissionen ska belysa och utvärdera ”skilda socioekonomiska förhållanden och skilda social förhållanden.” Det är bra! Men som SKP Stockholm visade i sitt Uttalande den 9 juli 2020 är pandemins stora utbredning i Sverige ett resultat av årtiondens förfall inom den offentliga sektorn och i arbetslivet. Påtvingat ”new public management”(5) har påskyndat förfallet av samhällstjänsterna och utsugningen av medarbetarna inom den offentliga sektorn.

Vi kommunister kan inte bara vara åskådare till den borgerliga staten. Även i det kapitalistiska samhället och i den borgerliga demokratin måste det kommunistiska partiet försöka lätta det arbetande folkets bördor. Det finns därför all anledning för oss kommunister att närmare analysera Corona-kommissionens direktiv, jämföra dem mera i detalj med vår egen samhällsanalys och efterhand också öppet och transparent kommunicera vår syn och våra samhällspolitiska krav med Corona-kommissionen.

Av Per-Olof Jönsson,
medlem i SKP Stockholm

(1) Dir. 2020:74

(2)Rikskansler 1612-1654, grundaren av den svenska statsapparaten, ämbetsverken och länen

(3) F.n. statsrådet Lena Hallengren

(4) Korporativism betyder att de olika samhällsgrupperna (korporationer) utgör integrerade delar avsamhällets organiska helhet

(5) Resultatstyrning inom offentlig sektor med metoder från det privata näringslivet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.