Uttalande från grundandet av Europeisk Kommunistisk Aktion

PARTIET Lördagen den 18 november 2023 hölls på inbjudan av det grekiska kommunistpartiet KKE det instiftande mötet för en ny form av samarbete mellan kommunist- och arbetarpartierna i Europa, med namnet ”Europeisk Kommunistisk Aktion” (EKA). SKP deltog på mötet och här publiceras ett av de uttalande som antogs.

Följande kommunist- och arbetarpartier från medlemsstaterna i EU, stater som står EU nära och andra europeiska länder förklarar:

Vi stödjer den vetenskapliga socialismens principer och enas av en vision om samhället utan människans utsugning av människan, utan fattigdom, social orättvisa och imperialistiska krig.

Vi anser att EU är kapitalets val. EU främjar åtgärder till förmån för monopolen, koncentrationen och centralisationen av kapitalet; det stärker sin karaktär av imperialistiskt ekonomiskt, politiskt och militärt block som står i motsättning till arbetarklassens och de andra folkliga skiktens intressen; det intensifierar upprustningen, den statliga repressionen och begränsar människors rättigheter.

Det är vår uppskattning att den Europeiska unionen är Europas imperialistiska center och att det stödjer aggressiva planer riktade mot folken, och att det är allierat med USA och NATO. EU har militarismen som ett centralt element. Skandalerna som regelbundet bryter ut i det Europeiska parlamentet bekräftar också EU:s karaktär som en union för monopolen och lobbygrupperna och som en grogrund för korruption.

Vi anser att det finns en annan utvecklingsväg för folken. Visionen om ett annat Europa, folkens välstånd, sociala framsteg, demokratiska rättigheter, jämlikt samarbete, fred och socialism betonas genom arbetarnas kamp.

Vi tror på varje folks rätt att välja sin egen självständiga utvecklingsväg, inklusive rätten att lämna både EU och NATO. Vi kämpar mot kapitalistisk exploatering, för byggandet av socialismen.

Vi är inte medlemmar i de så kallade europeiska partierna, vilka bildats av EU och som bland sig räknar Europeiska vänsterpartiet.

I den föregående perioden deltog många av våra partier i det Europeiska kommunistiska initiativet (EKI) och bidrog till dess positioner och aktiviteter i arbetarklassens och folkens intressen, i konflikt med kapitalet och det exploaterande systemet.

EKI har spelat en positiv roll i den europeiska kommunistiska rörelsens kamp. Utvecklingen krävde dock ett steg framåt för att kunna berika det ideologiskt-politiska ramverket och för att kunna organisera kampen på en mer solid bas.

Därför upprättas Europeisk Kommunistisk Aktion för att ta EKI:s plats.

Varje kommunist- och arbetarparti från en av EU:s medlemsstater eller närstående länder, såväl som från andra europeiska länder, som accepterar detta uttalande och dess krav kan delta i Europeisk kommunistisk aktion.

Aktionens mål är att bidra till utforskandet och studerandet av frågor som rör Europa, i synnerhet beträffande EU, den politiska linje som dras upp inom ramen för unionen och som i allra högsta grad påverkar arbetarnas liv, såväl som att hjälpa till att bygga upp partiernas gemensamma positioner, koordinera deras kamp, utveckla solidariteten och genomföra andra aktioner.

Våra partier strävar efter att knyta starka band med arbetarklassen och de folkliga skikten, att positionera sig bättre och inta en ledande roll i klasskampen, så att vi tillsammans kan agera efter en linje som betyder ett brott med kapitalismens system och dess administratörer av vilken sort de än må vara.

Vi anser att vår era är den revolutionära övergången från kapitalismen till socialismens era. Baserat på detta avvisar vi varje stöd till eller deltagande i borgerliga regeringar och vi kämpar mot både liberala och socialdemokratiska partier, mot alla sorters borgerliga regeringar som tjänar monopolens intressen.

Våra partier menar att imperialismen inte bara är en aggressiv politik. Det är monopolkapitalism, kapitalism i sin mest reaktionära era, på sin högsta nivå. Den karaktäriseras av stagnation, i det stora gapet mellan den produktiva potentialen och mötandet av arbetarnas samtida behov, som beror på den ena klassens utsugning av den andra, och av motsättningar mellan monopolen och de borgerliga staterna, vilket leder till imperialistiska krig.

Vi anser att imperialistiska invasioner och krig, såsom det som bröt ut i Ukraina 2022, där USA:s, NATO:s och EU:s intressen krockade med det kapitalistiska Ryssland över kontroll av Ukrainas marknader, råmaterial och transportrutter och över säkrandet av geopolitiska fördelar, är resultatet av imperialistisk konkurrens.

Vi motsätter oss imperialistiska krig och våra länders deltagande i dem och vi kämpar mot den verkliga faran att kriget generaliseras och mot utbrottet av en ny imperialistisk konflikt i en annan del av världen, i synnerhet i sydöstra Asien, där konfrontationen mellan USA och Kina över makten i det kapitalistiska världssystemet är mer uttalad.

Vi undersöker varje process av separation eller enhet mellan och inom de kapitalistiska staterna från en klassorienterat perspektiv och kämpar mot NATO, EU och alla sorters imperialistiska allianser. Vi motsätter oss våra länders deltagande i sådana anti-folkliga unioner och intensifierar våra ansträngningar så att arbetarna inte fångas under en falsk flagg utan försvarar sina egna intressen, i kamp med exploatörerna och deras translationella unioner.

Vi anser att den ideologiska, politiska och organisatoriska omgrupperingen av den internationella kommunistiska rörelsen inte kan förverkligas utan en hård kamp mot varje sorts borgerlig administration av det exploaterande systemet, liberalt eller socialdemokratiskt; mot opportunism, vilken uttrycker den borgerliga ideologins inflytande på arbetarrörelsen. Den ensidiga diskussionen om “nyliberalism” orsakar förvirring eftersom den överskuggar nödvändigheten av en kamp mot kapitalismen och det borgerliga politiska system som administrerar detta exploaterande system.

Vi motsätter oss både kapitalets nationalism och kosmopolitism, rasism och fascism. Vi avvisar den falska ”antifascismen” och de otaliga ”antifascistiska fronter” som används av borgerliga och opportunistiska politiska krafter för att fånga arbetarnas och folkets krafter inom ramen för den borgerliga administrationen, och som kopplar loss fascismen från det kapitalistiska system som föder den och använder den när behovet uppstår.

Vi kämpar med all vår makt för att arbetarnas och folkens behov ska mötas genom att omgruppera och stärka fackföreningsrörelsen och andra folkliga rörelser i riktning mot konfrontation med monopolen och kapitalismen.

Vi motsätter oss den kapitalistiska exploateringen av planeten och dess resurser, eftersom det skapar klimatförändringar, farliga föroreningar och extremt väder, vilket hotar den arbetande befolkningens liv. Vi agerar mot denna exploatering för att avslöja problemets kärna och genom att avväpna illusionen om en “grön kapitalism” som konstant torgförs – istället strävar vi mot en socialistisk värld som prioriterar vetenskapliga och väl underbyggda åtgärder för att skydda planeten för kommande generationer.

Partierna som deltar i Europeisk kommunistisk aktion håller fram socialismen-kommunismens nödvändighet och aktualitet som det enda alternativet för folken och de försvarar den socialistiska Oktoberrevolutionen och Sovjetunionens bidrag. Samtidigt studerar de deltagande partierna Sovjetunionens störtande vad gäller problem i ekonomin, den politiska överbyggnaden och den internationella kommunistiska rörelsens strategi.

Vi betonar att socialismen styrs av principer och vetenskapliga lagar, såsom arbetarmakten, socialiseringen av produktionsmedlen och en central vetenskaplig planering. Baserat på detta avvisar vi åsikter om att en marknadssocialism kan byggas genom att kapitalistiska företag och mekanismer upprätthålls, genom att lönearbete utförs å produktionens och landets ägares vägnar, genom att behandla arbetskraften som en vara och genom exploateringen av arbetskraft.

Europeisk kommunistisk aktion kommer att studera den internationella utvecklingen och ingripa i alla de problem som möter arbetarklassen och de folkliga skikten, de arbetande bönderna och egenföretagarna, kvinnorna och de unga människorna med arbetarbakgrund. I denna kontext konfronterar och motsätter sig våra partier all form av rasism och diskriminering på basis av religion, hudfärg, kön eller sexuell läggning.

Partierna kommer att ta initiativ:

    • Mot anti-kommunism och till stöd för kommunist- och arbetarpartier som kämpar mot förföljelse och förbud mot kommunistisk ideologi och kommunistiska symboler. Partierna kommer att uttrycka sin internationalistiska solidaritet med alla folk och stå sida vid sida med militanter som förföljs för sin aktivitet i politiken och fackföreningsrörelsen. De kommer att stärka sin solidaritet med Kuba och det kubanska folket mot blockaden och USA:s och EU:s imperialistiska planer och för att avsluta blockaden och all form av inblandning i Kubas interna affärer.
    • Mot fascismen och dess orsaker, mot rasism och främlingsfientlighet, sida vid sida med flyktingar och invandrare som ryckts upp av imperialistiska krig eller fattigdom skapat av det kapitalistiska systemet.

Europeisk kommunistisk aktion kommer att stärka kampen:

    • Mot USA:s, NATO:s, EU:s och varje annan imperialistisk allians plan. Mot NATO:s nya strategiska koncept, mot EU:s säkerhets- och försvarspolitik, den gröna övergångens strategi och återhämtningsplanen, som är kapitalets verktyg mot folken.
    • Mot imperialistiska krig, för våra länders frigörelse från varje imperialistisk plan och organisation. Lösningen för folken ligger inte i de illusioner som sprids av den borgerliga makten att det skulle kunna finnas en annan, “bättre säkerhetsarkitektur”, ett NATO “utan militära planer och offensiva vapen på sitt territorium”, ett “fredligt EU” eller en “fredlig multipolär värld”. Lösningen ligger i stärkandet av klasskampen för frigörelsen från de imperialistiska unionerna, mot det imperialistiska kriget och dess orsaker, det vill säga det kapitalistiska systemet.

Vi kommer fortsätta att betona de milstolpar som arbetar- och kommuniströrelsens kamp har uppnått. Vi kommer fortsätta att försvara och hålla fram den stora socialistiska Oktoberrevolutionen, Sovjetunionens och 1900-talets socialistiska framsteg, samtidigt som vi fortsätter att studera orsakerna till kontrarevolutionen och den kapitalistiska återuppbyggnaden.

Inom ramen för Europeisk kommunistisk aktion och genom bilaterala relationer mellan de kommunist- och arbetarpartier som är en del av organisationen kommer vi att stärka erfarenhetsutbytet inom fackföreningsrörelsen och andra sociala rörelser, inom rörelsen för jämlikhet och kvinnans frigörelse, för att på så sätt stärka kamperna och göra dem mer effektiva och för att stärka partiernas band med arbetarnas och folkens krafter.

Europeisk kommunistisk aktion kommer att söka gemensamma aktioner med andra kommunist- och arbetarpartier i Europa vad gäller arbetarnas och folkens problem, frågor om anti-kommunism och internationalistisk solidaritet, mot imperialistiska krig och interventioner. Den kommer att försöka stärka relationerna med kommunist- och arbetarpartier där det finns en gemensam ideologisk-politisk referenspunkt på alla kontinenter.

Aten den 18 november 2023

Greklands Kommunistiska Parti (KKE)

Turkiets Kommunistiska Parti (TKP)

Spanska Arbetarnas Kommunistiska Parti (PCTE)

Österrikes Arbetarparti (PdA)

Frankrikes Revolutionära Kommunistparti (PCRF)

Nederländernas Nya Kommunistiska Parti (NCPN)

Kommunistiska Arbetarpartiet (KTP) – från Finland

Kommunistiska Fronten (FC) – från Italien

Schweiziska Kommunistpartiet

Irlands Arbetarparti (WPI)

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Ukrainska Kommunisters Union

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.