Kommunisternas 1 Maj i Stockholm

Hundratals kommunister och sympatisörer från SKP, KP och RKU samt sympatisörer från kommunistiska partier från andra länder, som Grekland, Bolivia, Iran osv samlades på Mynttorget kl 13.00 för att fira arbetarrörelsens högtidsdag, 1 Maj.

På Mynttorget pratade bl a Jannis Konstantis, ordförande för SEKO Tunnelbanan.

1 Maj-tåget började marschera efter kl 14.00 med KP:s blåsorkestern i täten. Ca 400-500 deltagare marscherade hela vägen till Sergels Torg. Paroller som ropades var bl a, “Internationell solidaritet, arbetarklassens kampenhet”, “Inga fascister på våra gator”, Förbjud bemanningsföretag”, “Krossa USA-imperialismen”, “Inga svenskar till NATO-armén”.

På Sergels Torg talade Anita Salvén från KP, Kjell Bygdén från SKP, Linda Kiibus från RKU samt Stefan Lindgren, författare och debattör.

Jimi T Saint underhöll deltagarna med aktuella låtar.

Här återger vi talet av Kjell Bygdén, Sveriges Kommunistiska Parti SKP
Kamrater,
Socialismen föds ur kapitalismen, ur rovdriften av människor och natur, ur exploateringen av människors arbete. Ur människans utnyttjande av människan.

Denna rovdrift styr världen sägs vara demokratisk. Men ett demokratiskt samhälle kan inte åstadkommas med mindre än att klassamhällets inbyggda motsättningar avskaffas, liksom den kapitalistiska produktionens heliga ko om ständigt ökade vinsters berättigande på bekostnad av alltmer arbetarfientliga metoder. Det säger sig självt att socialism, med humanitet, människovärdighet, ekonomisk trygghet och en fungerande välfärd ryms inte inom det kapitalistiska systemet med sina ständigt återkommande kriser, krig, korruption.
Socialismen – är motsatsen till kapitalism

Arbetarnas intressen – är motsatsen till kapitalisternas

Klasslösa samhället – är klassamhällets motsats.

Ett samhällssystems ägandeförhållanden är endera privata eller samhälleliga.

Lenin sa ungefär så här: ”Klasserna i ett givet samhällssystem skiljer sig åt genom deras förhållanden till produktionsmedlen som i sin tur är fixerade genom lagar”. Lagar som ger kapitalisterna rätt att ensidigt lägga beslag på den vinst som arbetarklassen skapat under produktionen.

Marx påvisade att det kapitalistiska systemet är det sista med antagonistiska klasser och att det är arbetarklassen som är bärare av ett alldeles nytt produktionsförhållande- det klasslösa socialistiska samhället, till vilket vägen går genom proletariatets klasskamp.

Till arbetarklass hör de som i den materiella produktionen skapar mervärdet/ vinsterna i industri- och jordbruk samt löneanställda inom distribution och tjänstesektor.

Vårt klassamhälle återspeglas även i riksdagens partiuppdelning. Om än inte öppet, företräds kapitalets intressen i riksdagen direkt av de borgerliga allians-partierna och sd, men även av SAP:s och V:s opportunistiska ledningar. Tillsammans gör de skillnad talar V om på sina 1 Maj affischer men endast inom kapitalet ramar.

En borgerlig världssyn och massiv högerpropaganda har lett till brist på klassmedvetande. Annars skulle det vara lätt att se att när alla partier säger sig stå för en samhällelig och folklig utveckling omöjliggörs det av att de samtidigt måste respektera kapitalismens första lag- den om den privata egendomsrätten över produktionsmedlen och den fria marknaden. Nu tillgodoses kapitalisternas girighet av en privatiserad vård, skola och omsorg. Först lägger kapitalet beslag på hela vinsten från produktionen sedan från den skattefinansierade reproduktionen. Av försämrad arbetsmiljö och levnadsvillkor, av ungdoms- och massarbetslöshet. De få exceptionellt rika kan undandra miljarder kronor från samhällsbygget, vilket genomförs med hela det politiska etablissemangets goda minne som kallar förfarandet ”att göra reformer” eller att ”ta tunga beslut”.

Kamrater!
Med detta sagt: här krävs en ändring och det är en av de viktigaste uppgifterna som vi som revolutionärer har framför oss; att nå ut till arbetarklass och ge den klasskännedom. Få med den i kampen för det klasslösa samhället som måste föras på tre olika plan: ekonomiskt, politiskt och ideologiskt. Ekonomiskt genom att fackföreningarna använder strejkvapnet som viktigaste medel och som sätter sina krav bortom kapitalets påstådda ramar och genom fackförbund där arbetarna representerar sig själva och sina egna intressen.

Men att den fackliga kampen är den enda nödvändiga är endast en lögn som presenteras av den borgerliga syndikalismen.

Det behövs mycket klarsyn och klassmedvetenhet för att för att lära sig se igenom systemets alla variationer och genomskåda propagandan: Avslöja högerpolitikens olika skepnader, avslöja kapitalismens utsugande karaktär, avslöja imperialismen, befria arbetarna från borgerliga idéer och fördomar, ge kunskap om det grundläggande klassintresset, att förstå att propagandaapparaten ligger i kapitalets händer, avslöja opportunismens roll att hela tiden återföra arbetarna till den kapitalistiska staten, hävda arbetarklassens vetenskapliga ideologi och åskådning i och genom Marxismen-Leninismen och använda detta i sin politiska kamp fram till social befrielse, för verkliga demokratiska fri- och rättigheter, genom upphävandet av exploateringen och klassamhälle samt för fred och nationellt oberoende.

Kapitalismens olika försvarare har de motsatta argumenten: Att hävda att kapitalismen är slutet av den mänskliga utvecklingen. Därför används informationsöverflödet tillika faktaunderskottet till att avleda folken från att konfrontera brännande sociala problem och solidaritets-yttringar samt kultivera individualism, chauvinism och rasistiska idéer. De smutskastar marxismen- leninismen och socialistiska och anti-imperialistiska länder. Kapitalet vill behålla sina privilegier, med ett liv i överflöd och med oss som löneslavar.

De kommunistiska partierna är arbetarklassens verkliga organisatörer. Vår existens är ingen bra lösning för kapitalismen och dess samhällssystem. Därför attackeras vi från systemets alla delar: politiskt, juridiskt och propagandistiskt och inte minst genom historieförfalskning. Detta för att skrämma arbetarklassen bort från sin egen lösning.

Förespråkarna för klassamhället vet att när folket står enat mot deras envälde finns ingen starkare kraft näst naturens egna. Arbetare, vakna upp! Gå ut ur det borgerliga parti du är med i, organisera dig i något av våra kommunistiska partier, SKP eller KP och ta del i klasskampen!

Lär dig att det politiska etablissemangets samspel inte har några gränser. Att, nyliberalismen och det stora fascistiska inslaget skenbart står med ryggen mot varandra men taktfast rör sig åt samma håll. Ena sidan föreslår mer vapen, krig, understöder och deltagande i USA/EU-imperialismens plundringståg via NATO; i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, eller via galna legoknektar, s.k. rebeller i Syrien, varpå flyktingströmmar skapas, alltmedan den andra delen, SD står här hemma och väntar med populism, billig retorik och pekar finger mot de som påstått har kommit hit för att stjäla våra arbeten och välfärd. Medan kapitalet genom sina politiker som tjänar mer än 100 000 kronor/månad återanvänder flyktingarna som argument för att i slutändan ytterligare kunna generalisera sänkta löner och levnadsnivå för arbetarna.

Kamrater, 1 Maj är arbetarklassens dag, alltsedan massakern på arbetarna på Haymarket i Chicago för 130 år sedan som kämpade för 8 h arbetsdag, 8 h fritid och 8 h sömn. Då, med den tidens produktionsapparat mätt ett fullständigt realistiskt krav. I dag, trots den högteknologisk- vetenskapliga utvecklingen och en tusenfalt mer effektiv produktionsapparat har vi ännu 8 timmars arbetsdag. Detta beror enbart av att egendomsförhållandet och klassamhället är detsamma som då. 6 timmars arbetsdag är ett måttligt krav!

Kamrater, mötesdeltagare,
Framåtskridandet i ett klassamhälle är inte till för alla. Som Marx uttryckte: ”likt en hedningagud som dricker nektar ur dödskallar”.

Och visst måste man kunna tala om målet för ett socialistiskt, demokratiskt samhälle även om vi i dag tillsynes befinner oss mycket långt ifrån ett sådant. Det står helt klart: visst behöver vi en revolution efter avslöjandet av Panama pappren- 11.5 miljoner dokument av skattesmitare. 200 000 bolag, offshore brevlådeföretag, banker företagare politiker idrottsmän, skattesmitare. Av dessa sägs 9000 vara svenska bolag och svenskar som smitit undan.

I världen av idag äger 62 personer lika mycket som jordens halva fattigaste befolkning och 1% av de allra rikast äger lika mycket som resterande 99 %. Sverige står inte efter. Här kontrollerar de 15 rikaste familjerna nära 70 procent av Stockholmsbörsen, (enl. Affärsvärlden).

Men inget annat land har som Sverige begåvats med en familj som Wallenberg, som ensam har total ekonomisk kontroll över 43 % av börsen, över ca 2 200 miljarder kronor i kapital, mer än hela statsbudgeten.

Wallenbergarna finns inte med på några listor över Sveriges eller världens rikaste men de styr över Sverige och dess regeringar och genomdriver vapenaffärer med diktaturregimer som Saudiarabiens med järnhand mot alla förordningar och vapenexportlagar och regeringar.

Wallenbergarna spär också på sina rikedomar med lukrativa skattepengar från vård, skola och omsorg.

Vinstförbud är ju otänkbart för kapitalismen, så också för Wallenberg, följaktligen för hela Sveriges politiska etablissemang från kommun till regeringsnivå.

Kamrater!
Efter det andra världskriget strävade de kapitalistiska staterna i Västeuropa i att ena sig mot socialismen och för att få bort grogrunden till folkliga resningar i Västeuropa och till de imperialistiska staternas återuppbyggnad. USA investerade kapital i Västeuropa i form av ”Marshallhjälpen”, gigantiska belopp som var politiskt villkorade för de västeuropeiska ländernas regeringar.

Härvid bildades samarbetsorgan som Europarådet och NATO 1949. För att stärka Västeuropas vapenindustri och för den militära upprustningen bildade Frankrike, Italien, Västtyskland och Beneluxländerna – den Europeiska koloch stålunionen.

1957undertecknades det s.k. Romfördraget och nu hade den europeiska ekonomiska gemenskapen EEC bildats, föregångaren till EU. Här enade sig Västeuropas imperialiststater ekonomiskt och politiskt mot socialismen för att försvaga arbetarklassens möjligheter till framgångsrik facklig och politisk kamp, liksom för att kunna stå emot folkens demokratiska fri- och rättigheter. Även om dessa under kapitalismen redan är urholkade av de rådande ägande- och maktförhållandena, finner storkapitalet alltid samarbetsytor för att beskära dem ytterligare.

EU hade naturligtvis också som mål att få bort den nationella självbestämmanderätten som hindrat storkapitalet från global dominans, jakt efter marknader och i utplundring av tidigare koloniala områden och för att storföretagen i Västeuropa skulle kunna använda hela områdets arbetskraftsreserv och flytta de arbetande dit de önskar, liksom kapital, produktion och företag dit storkapitalets vinstintressen var mest gynnsamma.

I dag använder de svenska parasiterna EU:s fria marknad för att utan kontroll kunna placera sitt kapital där det förväntas ge dem störst profiter. De kan nu också sätta arbetare mot arbetare och använder arbetslösa, invandrare och undersysselsatta i hela Europa för att sänka löner och levnadsnivå.

Snart sagt alla EU- länder är NATO- medlemmar. Nu används åter ”rysskräcken” för att inlemma Sverige i NATO och det s.k. värdlandsavtalet, för att ge och ta emot militärt stöd till och från NATO. Vårt territorium skall öppnas för upprättande av militärbaser, staber, vapensystem, krigsfartyg, flyg, drönare m.m., under såväl fredstid som under kriser och krig. Något undantag för kärnvapen nämns inte i avtalstexten.

Vi anser att riksdagen ska respektera det svenska folkets beslut om ett alliansfritt och neutralt Sverige som tidigare hållit oss utanför krigets fasor. Därför säger vi nej till värdlandsavtalet och de lagändringar som detta avtal kräver.

Nej till NATO!
Nej till Värdlandsavtalet! Sverige ut ur EU!
Leve de kommunistiska partierna!
Leve 1 Maj!
Leve den internationella solidariteten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.