Sex västliga medieföretag styr nästan alla nyheter

För 30 år sedan var medieutbudet brett och varierat, men nu har det krympt väsentligt. Idag…