Socialistiskt orienterad marknadsekonomi- en fortsatt förnyelseprocess

Uttalande av Filosofie doktor Nguyen Tien Dung, rektor på Universitetet för ekonomi och rätt, Ho Chi Minh-staden, angående ”Plattformen för nationell uppbyggnad under övergångsperioden till socialism”, antagen av Vietnams Kommunistiska 11:e nationella kongress.

Plattformen antogs med följande uttalande:

– Från och med nu fram till mitten av 2000-talet ska partiet och det vietnamesiska folket sträva efter att bygga upp vårt land till en modern och industrialiserad nation med en socialistisk inriktning. En grundläggande strategi för att nå detta mål är att skapa en socialistisk orienterad marknadsekonomi[…]

En socialistisk orienterad marknadsekonomi är inte en subjektiv, ren tankeprodukt utan snarare en sammanfattning av verkligheten, en vidareutveckling av de marknadsekonomiska teorierna och en modell passande Vietnams praktiska förutsättningar.

Med dess tankar avseende en omfattande nationell förnyelse, utarbetade Vietnams Kommunistiska Partis 11:e nationella kongress en vändpunkt och fick en betydelsefull start för skapandet av en socialistisk orienterad marknadsekonomi i landet. Kongressen fastställde att utmärkande för övergångsperioden är produktionens frigörande, ambitionen att förändra produktionsstrukturen, granskningen av investeringsstrukturen, liksom skapandet och utvecklandet av ett produktionsförhållande i överensstämmelse med produktionskrafternas karaktärsdrag och utvecklingsnivå mot en sektorsövergripande ekonomisk struktur. Kongressen fastställde vidare reformer om ekonomisk förvaltning, radikal decentralisering och avskaffande av byråkrati och subventioner och skapande av nya mekanismer utifrån de objektiva lagarna angående ekonomins utvecklingsnivå. Detta för att motivera produktionen och sporra företag att förbättra produktiviteten, kvalitén och effektiviteten i linje med planeringsmekanismer, socialistiska affärsmetoder och den demokratiska centralismens principer.

Kongressen betonade nödvändigheten av att harmonisera arbetarnas intressen, kollektivens och samhällets intressen för att skapa en möjlighet för ekonomisk utveckling. Det är av stor betydelse att säkerställa en distribution baserad på arbetsresultat och ekonomisk effektivitet, lösa sociala frågor genom att balansera ekonomi- och socialpolitiken, utöva social rättvisa och motverka trenden av överdriven egalitarism i distributionen.

Under Vietnams Kommunistiska Partis sammanträde påpekades också:

– Den nuvarande ekonomiska utvecklingen är ohållbar, Tillväxten, kvalitén, produktiviteten, effektiviteten och ekonomins konkurrenskraft är låg. Makroekonomiska balansen är instabil.”

Vidare förtydligade man:

– Mekanismen för marknadsekonomin, kvalitén på personalresurserna och infrastrukturen stävjar i nuläget utvecklingen.” Därför är nu skolning, bildning och en färdigställning av teorier rörande den socialistiskt orienterade marknadsekonomin nödvändigt. Än mer viktigt är dock objektivitet beträffande den rådande situationen.

Ur teoretisk och praktisk synvinkel står marknadsekonomin och byggandet av socialismen i Vietnam inte i motsats till varandra. Dispyter kan komma att uppstå under utvecklingsprocessen, men denna är fullständigt i enlighet med de objektiva förutsättningarna och lösningar finns att tillgå. En marknadsekonomi kan vara ett redskap för att nå målet under förutsättning att den införs med rätt orientering och ständigt förfinas för att maximera dess fördelar och minimera dess brister.

Fortsättningsvis är det nödvändigt att definiera vad som utgör en socialistisk orienterad marknadsekonomi.

– Under utvecklingen av en socialistisk orienterad marknadsekonomi krävs flera former av ägandeskap, ekonomiska sektorer, affärsorganisationer och distribution. Vissa frågor kräver förtydligande och fördjupande genom ytterligare forskning.

– Varierande och sammanflätade former av ägandeskap inrättas som i sin tur etablerar diverse ekonomiska grupper.

– Ekonomiska sektorer skapas som verkar juridiskt, är lika inför lagen, medutvecklas på lång sikt och som samarbetar och konkurerar sunt. Den statliga ekonomins roll i dessa sektorer kräver noggranna studier.

– Marknadsfaktorer inrättas omsorgsfullt och olika typer av marknader byggs och utvecklas successivt i enlighet med marknadsekonomiska principer medan man upprätthåller en socialistisk orientering.

– Ägarnas och konsumenternas rättigheter till produktionsmaterial och statens rätt att förvalta ekonomin klargörs med en försäkran om att produktionsmaterialet har specifika idkare och att samtliga affärsenheter är egenhändigt kontrollerade och ansvarar för sina affärsresultat.

– Distribueringsförhållandet garanterar rättvisa och är gynnsam för utvecklingen. Resurserna fördelas strategiskt utifrån socioekonomiska planer och marknadsprinciper. Distributionssystemet baseras på arbetsresultat, ekonomisk effektivitet och kapitaltillskott medan övriga resurser distribueras via sociala trygghets- och välfärdssystem.

– Staten ombesörjer ekonomin, reglerar och förbättrar den socioekonomiska utvecklingen med hjälp av lagar, strategier, planering, taktiker och materiella krafter.

Det är viktigt att fortsätta med fördjupningsstudierna och främja en mer omfattande medvetenhet om strävan efter en socialistisk orientering under marknadsekonomins utvecklingsprocess i Vietnam. Marknadsekonomin skall utnyttjas för en snabb och hållbar ekonomisk utveckling, förbättra det vietnamesiska folkets levnadsstandard och uppmuntra folket till att på laglig väg öka sina tillgångar. Detta parallellt med hunger- och fattigdomsbekämpning och främjande av den kollektiva målmedvetenheten att bli ett rikt folk, ett starkt, demokratiskt och rättvist land och ett civiliserat samhälle. Det är av stor vikt att värna om varje enskild medborgares frihet att, i enlighet med lagen och utifrån sina egna ekonomiska intressen, göra affärer, samtidigt som man bidrar till samhället och försäkrar sig om att de ekonomiska sektorerna och aktörerna på marknaden respekteras och tillåts medutvecklas, samarbeta och konkurrera med varandra på ett rättvist, sunt och civiliserat sätt. Under tiden bör statsekonomin ges extra stor uppmärksamhet och proaktivt integreras i den internationella gemenskapen medan ekonomins oberoende och självtillit upprätthålls. Ekonomisk utveckling ska gå hand i hand med kulturell och social utveckling med betoning på framåtskridande och social rättvisa. Rättvisa skall råda i resursfördelningen, i tillgången till affärsmöjligheter och i distributionen av produktionsresultatet.

Mänsklighetens historia har vittnat om otaliga ekonomiska modeller bland vilka marknadsekonomin har bevisat sin vitalitet och anpassningsförmåga till historiens omvälvningar. Hursomhelst är marknadsekonomins potentiella risker många. Hot om kris och lågkonjunktur pyr inte som i den planerade ekonomiska modellen, utan flammar upp och får en dominoeffekt i synnerhet under en epok präglad av ekonomisk globalisering. Hög tillväxt och allvarliga risker för ekonomisk kris och lågkonjunktur är inneboende karaktärsdrag i marknadsekonomin. Endast om en utvecklingsorientering definieras korrekt och åtföljs av en förmåga att förutse och hantera hot och vända effekter kan ett land nå sina uppsatta mål inom en marknadsekonomi.

Sammanfattat och översatt av Charlie Paulsson

3 tankar på “Socialistiskt orienterad marknadsekonomi- en fortsatt förnyelseprocess

  1. Efter ett snabt titt på skrivelsen ovan har jag liknande uppfatning som jannis.
    Samtidigt fortsätter jag fundera;Att utveckla socialismen,samtidigt för att kunna bemöta den globala marknadskonkuranssen och påtryckningar för behovet för människans utveckling,var Vietnams ekonomiska grund pelare otillräckliga? Jag vill säga,den globala kapitalistiska konkuransen har säkerligen tvingat fram vissa ekonomiska manövrar.Vietnams BNP kanske är så mycket otillräcklig att partiet valde göra en politisk,taktisk manövering,vem vet!
    För att utveckla ett kollektivt sosialistiskt system,som motsvarar alla vietnamesernas behov och fortsatt utveckling för nationens framtid behövs det främst princibfasta beslutsfattare inom politiken och lika mycket engagemang behövs för att utveckla tekniken att stärka ekonomiska sektörer ,som man lyckades göra under Lenins och Stalins lederskap i Sovjetunionen .
    När man tittar från denna synvinkel ,då misstänker man att VKP har inte klarat sina politiska och praktiska uppgifter.Men hur som, verkar det att Kinas politik har blivit ett ideologiskt förebild för vissa kommunist partier.

  2. En påminnelse att man kan inte ha socialism och inslag av kapitalism. Resultatet är givet, återinförande av kapitalismen, snart eller senare. Det finns stor erfarenhet från fd Sovjetunionen. Om detta fortsätter i Vietnam, då är det klart vad blir resultatet, oavsett om man gör detta i socialismens namn. Socialismen har visa lagar som man måste följa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.