Med anledning av den socialistiska Oktoberrevolutionens 99-årsdag

Uttalande från det Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat med anledning av den socialistiska Oktoberrevolutionens 99-årsdag.

För 99 år sedan, närmare bestämt den 7 november 1917, i Sankt Petersburg, utbröt Oktoberrevolutionen. Vi hedrar och högtidlighåller minnet av Pariskommunen. Vi hedrar också minnet av Marx, Engels och Lenin vilka vägledde arbetarkampen för en socialistisk framtid genom att vetenskapligt visa hur detta mål nås.

Vilken betydelse och innebörd har egentligen Oktoberrevolutionen för oss som lever under 2000-talet?

1. Oktoberrevolutionen visade för hela mänskligheten att människor har möjligheten att välja det socioekonomiska system som tjänar deras intressen, att kapitalismen inte är kulmen av mänsklig historia; att kapitalismen är stagnerad, på utdöende och att den inte kan repareras. Kapitalismen ger upphov till krig, exploatering, fattigdom och misär, arbetslöshet och flyktingströmmar. Mänskligheten har ett annat alternativ att tillgå, socialismen.

2. Oktoberrevolutionens lärdom är också att människor behöver ta sina öden i sina egna händer om de fundamentalt vill förändra sina liv. Under kapitalismen är samhället ett där kapitalisterna äger produktionsmedlen. Arbetarklassen och folkmassorna exploateras till förmån för kapitalistklassens strävan efter profit.

3. Oktoberrevolutionen var arbetarnas och andra arbetande massors revolution. Oktoberrevolutionen representerade en djupgående förändring av samhället, en samhällelig revolution.

4. Oktoberrevolutionen demonstrerade att arbetarna och de arbetande massorna endast kan segra under förutsättning av att de leds av kommunistpartier med revolutionär strategi. Nittionio år har gått sedan 1917, och kommunisterna håller fortsatt fast vid att störta kapitalismen för att bygga socialismen. De borgerliga liberalerna, socialdemokraterna och opportunisterna vill administrera det kapitalistiska barbariet.

5. Oktoberrevolutionen visade att utan organiserade och disciplinerade marxist-leninistiska partier med en strategi som syftar till att störta bourgeoisiens makt; kan arbetarklassen inte segra.

6. Oktoberrevolutionen 1917 visade att kapitalismen kan besegras. Oktoberrevolutionen var början på en epok av socialistiska revolutioner. Sovjetrepublikerna i Ungern, Slovakien, och den Bayerska rådsrepubliken 1919, alla de socialistiska revolutioner som följde, demonstrerade att den socialistiska revolutionen inte är ett isolerat ryskt fenomen utan en strävan som arbetare i många länder har gemensamt. Oktoberrevolutionen bidrog också till att det på 1920-talet bildades kommunistpartier inte bara i Europa utan i hela världen, vars bidrag har varit direkt avgörande för folkens segrar i de kapitalistiska länderna. Borgarklasserna gav efter till följd av trycket från de socialistiska staterna, eftergifter som idag slopas en efter en. Det var kapitalismen som ledde fram till Andra Världskriget. Det var det socialistiska Sovjetunionen som var den största bidragande faktorn till den storslagna antifascistiska segern. Efter Andra Världskrigets slut valde länder i Öst- och Centraleuropa såväl som i Asien och Latinamerika att följa den socialistiska vägen. Trots bakslaget, kontrarevolutionen, är vår tidsepok för övergången från kapitalismen till socialismen. Det har funnits tider kantade av såväl framgångar som misslyckanden, av bra och dåliga lägen för revolutioner, men med tiden kommer också oundvikligt socialismens globala seger.

7. Kapitalismen kan inte lösa mänsklighetens problem. Vetenskapens och teknologins utveckling skulle kunna ge miljarder människor världen över ett värdigt och anständigt liv, men kapitalismen står i vägen för detta. Socialismen är en aktuell uppgift. Socialismen löste trots sina brister grundläggande problem såsom arbete åt alla, kostnadsfri utbildning och hälsovård åt alla, borgade trygghet inför framtiden och så vidare. Problem som efter alla dessa decennier ännu drabbar människor under kapitalismen. Socialismen misslyckades inte som många av kapitalismens apologeter påstår. Värdet i att upprätthålla lagarna som styr bygget av socialismen bekräftades. Trots lögnerna, de antikommunistiska förvrängningarna, den antisocialistiska propagandan och historieförfalskningen som i Europa leds av de borgerliga regeringarna och EU, kan folken och i synnerhet ungdomarna som inte upplevt socialismen i sin tur söka den historiska sanningen och spela en framträdande roll i klasskampens utveckling mot sina exploatörer och det kapitalistiska systemet.

8. Oktoberrevolutionen bekräftade att socialismen är det samhällssystem där den politiska makten är i arbetarklassens händer i en vetenskapligt planerad ekonomi med målet att tillgodose människors behov, och som inte styrs av marknadsekonomins anarki, konkurrens och kapitalistiska barbari.

***

År 2017 kommer vi att märka 100-årsdagen av den storslagna socialistiska Oktoberrevolutionen. Låt oss gemensamt fira denna enastående händelse för arbetarklassen världen över, som har och har haft ett avgörande inflytande över världen, och som gett upphov till nya perspektiv för den internationella arbetarrörelsen.

Låt oss stärka världens kommunisters revolutionära enhet, de miljoner och åter miljoner arbetare som kämpar mot monopolens makt, som kämpar för bildandet av en arbetarklassallians och för de fattiga folkskikten, för störtandet av det system som bygger på att människan exploaterar sin nästa, för en ny värld, för socialismen-kommunismen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.