En klassmedveten tidning!

Läs RiktpunKt - En kommunistisk månadstidnings som ger dig värdefull kunskap

Sverige och imperialismen

Forts från Riktpunkt nr 8
Förhållandena i Östeuropa
För att göra artikeln överskådlig men samtidigt illustrativ, ska vi se på två exempel där de västeuropeiska monopolkapitalisterna dominerar den östeuropeiska marknaden totalt. Vi ska börja med att titta på fordonsindustrin, som domineras av Tyskland, och sedan gå vidare och titta på bank- och finanssektorn, som domineras av några få storbanker.

Inom den östeuropeiska fordonsindustrinär Volkswagen/Porsche totalt dominerande. Sedan Volkswagen grundades, några år efter Hitlers maktövertagande, har företaget vuxit och blivit ett monopol i sin egen rätt. Det har vuxit utanför Tysklands gränser och har, utöver tyska Audi och den tyska busstillverkaren MAN, lagt under sig spanska SEAT, tjeckiska Skoda, svenska Scania, italienska Ducati och Lamborghini, brittiska Bentley och franska Bugatti. Allra aggressivast har man expanderat de senaste 15 åren, då många av de ovanstående företagen köptes. Grunden för denna expansion bygger på hur man expanderat i Östeuropa efter realsocialismens fall. För Volkswagen har området varit fullt av investeringsmöjligheter och man har kunnat profitera på flera sätt. Den tyska tidningen Junge Welt skriver att

Volkswagen flyttade redan på 90-talet in i Östeuropa och utvidgade där sin närvaro. Framför allt den billiga arbetskraften lockade till sig koncernerna, men även andra faktorer spelade in. Polen skapade exempelvis speciella ekonomiska zoner och upprätthöll under lång tid en total skattefrihet.[42]

Inte bara Polen försökte locka till sig de stora monopolföretagen, utan andra länder försökte också. Detta resulterade i ett underbjudningskrig som innebar att företagen valde de länder som erbjöd lägst löner, störst skattefrihet, störst subventioner och så vidare. Därmed inte sagt att man förlade hela sin produktion i dessa länder. På 90-talet producerades de flesta fordonsdelar i västra Europa, för att sedan monteras ihop i östra Europa. Detta har dock ändrat sig någotoch allt större del av produktionen har förlagts i Östeuropa, hela tiden i närheten av monteringsfabrikerna. På det här viset ”uppstod i många länder stora produktionskluster” såsom kring Bratislava i Slovakien och Györ i Ungern.[43] Från att ha flyttat monteringen av fordonen till Östeuropa, har Volkswagen kommit att dominera tillverkningsindustrin i flera av dessa länder. I Slovakien kontrollerar man runt 33% av landets hela tillverkningsindustri; i Tjeckien kontrollerar man 22% och i Ungern kontrollerar man 19%.[44]På detta sätt är de östeuropeiska staterna utlämnade åt Volkswagen, och de har fått sin självständighet kraftigt kringskuren: vad skulle egentligen hända om den tjeckiska regeringen tog ett beslut som inte föll Volkswagen i smaken? Kan de överhuvudtaget ta beslut som Volkswagen kan ogilla?

Vad gäller banksektorn är situationen likartad.2014 kontrollerade fem västeuropeiska banker, belgiska KBC Bank, italienska UniCredit, franska Societe Generale och österrikiska Erste Bank och Raifeissen Bank 34% av den öst- och centraleuropeiska bankmarknaden.[45] Statistiken är dock inte helt rättvis, eftersom den bara nämner det direkta ägandet, inte det indirekta. Dessa fem storbanker äger i sin tur de största bankerna i så gott som varje östeuropeiskt land. I Polen ägs den största inhemska banken, Bank Pekao, som i sig har runt 5% av den regionala marknaden, av UniCredit.[46] Rumäniens största bank, Banca Comercială Română, ägs av Erste Bank.[47] Bulgariens största bank, UniCredit Bulbank, ägs av UniCredit. Utöver dessa har vi redan lärt känna Tjeckien, där just dessa fem storbanker äger de fem största bankerna i landet. På samma sätt ser det ut i Baltikum, där ”[m]er än hälften av bankerna i den baltiska banksektorn är svenska.”[48]

På detta vis har man tagit ifrån de östeuropeiska staterna deras självbestämmande, och det är tydligt att de västeuropeiska monopolkapitalisternas intressen dominerar i dessa länder. För att ytterligare understryka de tyska kapitalisternas expansion är det värt att notera att Bayer, ett av världens största agro-kemiföretag (som tillverkar bekämpningsmedel och dylikt) lagt det ”största [budet] någonsin av ett tyskt företag” på Monsanto, en av deras största konkurrenter.[49] Budet uppgår i dagsläget till över 60 miljarder euro.[50] De tyska kapitalisterna expanderar alltså, och det är i detta sammanhang intressant att konstatera att även om de svenska bankerna inte kan vara med och spela med de stora grabbarna, har de ändå kapat åt sig ett litet hörn i Baltikum.

Sverige är litet, men hungrigt…
För att försvara sin kapitalexport och sin ekonomi i Östeuropa har man även expanderat militärt. De allra flesta länderna i Östeuropa är medlemmar i både NATO och EU, och har på så sätt knutits närmare de tyska och amerikanska monopolkapitalisternas intressen.På det militära området har Tyskland nyligen beslutat att investera 130 miljarder euro i sin militär för de kommande femton åren, vilket är första gången sedan realsocialismens fall som man ökat anslagen till militären.[51] Samtidigt har NATO precis invigt en ny missilbas i Polen och håller på att bygga ytterligare en i Rumänien.[52] I samband med upprustningen märks även en förändrad retorik. I Tyskland har politikerna helt öppet börjat prata om att man på grund av sin militära, ekonomiska och politiska vikt bör ta sitt ansvar i upprätthållandet av den globala ordningen.[53] Ett hot mot ordningen vore ett hot mot de tyska monopolkapitalisternas intressen i bland annat Östeuropa.

Man har lagt under sig Östeuropa och gjort det till ett område för billig produktion, samtidigt som man genom EUs fria marknad kan utnyttja billig östeuropeisk arbetskraft. Detta tjänar även de svenska monopolkapitalisterna stora pengar på, framför allt i byggsektorn. Som tidigare noterats håller byggsektorn upp stora delar av den svenska ekonomin, inte minst de svenska storbankerna och den fria rörligheten på EUs marknad gör att de kan höja sin egen vinst genom att låta arbetare från Östeuropa jobba för knappt någonting. Nästan varje dag avslöjar Byggnads hur denna arbetskraft utnyttjas, senast avslöjades att polska byggarbetare jobbar för 15 kronor i Tyresö, en av Sveriges rikaste kommuner.[54]

Eftersom de svenska kapitalisternas intressen oftast sammanfaller med de tyska, är man också pigg på attställa upp på deras politik. De svenska bankerna har fått Baltikum och de svenska byggföretagen har fått billig arbetskraft. Om den tyska militären rustar upp, samtidigt som man planerar att ”EUs militärpolitik ska utvidgas vidare” har vi även en marknad för svenska vapen.[55] Detta glädjer framför allt Wallenberg, som numera äger SAAB AB, som är ”Sveriges största producent […] av krigsmaterial” och ensam stod ”för lite mindre än hälften av den svenska krigsmaterialexporten år 2015.”[56]

Men mot vem är det då man rustar upp? Vem hotar de tyska (och svenska) monopolkapitalisterna? Vilka kämpar för att dela världen mellan sig? Även denna gång är situationen i Östeuropa intressant, eftersom här går skiljelinjerna mellan dagens två stora imperialistiska block: USA/EU och Ryssland.

När världen är uppdelad tar man av varandra
Vi har tittat på Sverige och konstaterat att den svenska kapitalismens utveckling lett till att den svenska kapitalismen blivit imperialistisk och vi har även sett hur den svenska imperialismen underordnats den tyska, som expanderar allt kraftigare. Detta har gjort att de tyska och svenska kapitalisternas intressen sammanfaller. Mot denna bakgrund bör man även se Sveriges närmande till NATO. Det vi dock ska göra nu, är att rikta blicken mot Ryssland, det i dagsläget kanske största hotet mot den tyska och amerikanska imperialismen. Inte för att det är ett anti-imperialistiskt land, utan just för att det är ett imperialistiskt land.

Den ryska kapitalismen har utvecklats på ett unikt sätt sedan realsocialismens fall, och det har tagit några år för den att samla sig och börja befästa sina egna intressen. Om vi kort applicerar samma kriterier på Ryssland som vi gjort på Sverige, så framträder bilden av även en rysk imperialism. Vi ser att ”10 procent av ryssarna äger 85 procent av den privata förmögenheten.”[57] Jämfört med USA, där 10 procent av befolkningen äger 75 procent av den privata förmögenheten innebär detta att kapitalet är ännu mer koncentrerat i Ryssland än i USA.[58] Hur ser det då ut med finanskapitalet? Genom en snabb blick på de konglomerat som bildats i Ryssland efter realsocialismens fall, ser man att ”en finansoligarki har uppstått.”[59] Denna består av oligarker som är inblandade i oljehandeln, bankverksamhet och media, och den största gruppen är centrerad kring Putin själv.[60] På grundval av finanskapitalet uppstår en allt större kapitalackumulation, som tvingar kapitalisterna att exportera kapital. Detta sker även i Ryssland. Den ryska finanskapitalismen är bland de största kapitalexportörerna i världen, och direktinvesterade så mycket som 95 miljarder dollar 2013, vilket innebär att man hamnar på fjärde plats i världen, före Tyskland.[61] Även de ryska monopolen har ett behov av att sluta sig samman. För bara tre år sedan framkom exempelvis att världens största exportör av kaliumkarbonat (ett sorts gödningsmedel), Uralkali, hade riggat sina exportpriser.[62] Sist, men inte minst, expanderar även den ryska staten, å de ryska monopolens vägnar, utanför sina egna gränser. Genom projekt såsom Eurasiska Ekonomiska Unionen (EEU) har man knutit Kazakhstan, Vitryssland, Armenien och Kyrgyzistan närmare, och genom Shanghai Cooperation Agreement har man närmat sig Kina. Det bör dock betonas att Ryssland även visar upp egenskaper som oftare karaktäriserar utsugna länder, såsom en stor råvarusektor (exempelvis gas och olja).

Då den ryska imperialismen lägger under sig nya områden för de ryska monopolen att exploatera hamnar den i konflikt med den tyska och amerikanska imperialismen, som är ute efter samma områden. Detta har hänt i Georgien, Ukraina och senast i Syrien, där Ryssland och USA/EU hamnat på två olika sidor i varje konflikt. Ända sedan realsocialismens fall har Ukraina balanserat mellan EU och Ryssland, och de ukrainska kapitalisterna har varit splittrade i frågan. 2014 slog pendeln dock slutgiltigt över till förmån för EU, och Ukraina skrev under ett frihandelsavtal som skulle trätt i kraft i januari i år. Ryssland lyckades dock kapa åt sig Krim och hålla östra Ukraina utanför EU. Den amerikanska och tyska imperialismen har nu nått det stadium där de inte längre på fredlig väg kan expandera i Östeuropa, samtidigt som den ryska imperialismen har nått det stadium där den kan börja sätta hårt mot hårt. Det skapar en situation där de måste ta av varandra för att kunna fortsätta expandera, och om de inte expanderar så hamnar de genast efter i den stenhårda konkurrensen mellan monopolen. I denna situation är det väldigt farligt att, såsom vissa, enbart ”se imperialism som USAs ’imperium’ och på denna basis hylla uppkomsten av nya kapitalistiska stater.”[63] Det är en situation som denna som är upptakten till nästa stora imperialistiska omfördelning, det vill säga världskrig.

Sammanfattning
Artikelns utgångspunkt har varit en analys av förhållandena i Sverige, där vi börjat med att fokusera på ägarförhållandena. Vi såg där att kapital- och produktionskoncentrationen är väldigt hög i Sverige och att nästan all svensk media finns i händerna på tre kapitalister. Detta bör föranleda oss att vara extra försiktig med svensk, borgerlig media och den åsiktskorridor som skapas för oss. Därefter såg vi hur ett svenskt finanskapital uppstått på basis av den svenska industrin och de svenska bankerna. Deras intressen är sammanflätade, och de återanvänder samma styrelsepersoner om och om igen, och vi har även noterat hur det svenska finanskapitalet har likriktat den svenska politiken, och att alla partier i riksdagen på ett eller annat sätt representerar monopolkapitalisternas intressen. Innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen kunde de kanske tala om ”sjuklövern”, men så fort de kom in, så förvandlades den till en ”åttaklöver”.

På basis av detta finanskapital exploderar den svenska kapitalexporten, som ökar med 55 gånger på 25 år. Detta gör att de svenska kapitalisterna vinner vissa insteg i andra delar av världen, medan andra länders kapitalister kan expandera i Sverige. Som ett resultat av EU har den svenska ekonomin riktats från USA till Tyskland, och bland annat det svenska jordbruket håller på att slås ut. De svenska monopolkapitalisternas intressen är dock fortfarande sammanlänkade med de tyska imperialisternas, och därför fortsätter vårt deltagande i de tyska och amerikanska kapitalisternas planer.

Slutligen har vi satt den svenska imperialismen i en kontext, där vi har spårat den tyska och amerikanska imperialismens expansion i Europa och sett där den slutligen mött motstånd i form av den ryska imperialismen, och vi har observerat hur världen än en gång är uppdelad, och allt som återstår är för imperialisterna att ta av varandra. Detta kommer att leda till både konflikter och krig, såsom redan skett i Ukraina, Georgien och Syrien. Motsättningarna har dock inte förmildrats, och de imperialistiska blocken står alltjämt på varsin sida.

Slutsats
För svenska kommunister gäller det att se nyktern på den svenska situationen och den kontext vi befinner oss i. Det ligger inte i den svenska arbetarklassens intresse att ta ställning för den ena eller den andra imperialistiska makten, bara för att den ena råkar vara svagare än den andra och på så sätt kan agera motpol. Motsättningarna mellan imperialisterna mynner i slutändan ut i krig, och även om vi själva inte drabbas, så drabbas arbetarklassen i andra länder. För kommunister gäller det att ta ställning mot imperialismen, vare sig den är svensk, tysk, rysk eller amerikansk. Vi kan inte vara ett trovärdigt alternativ för arbetarklassen om vi går imperialisternas ärenden.

Vidare är det viktigt att se situationen i Sverige såsom den är: Sverige är ett litet, men hungrigt imperialistiskt land och vi bidrar aktivt till utsugningen av Östeuropa och andra delar av världen. För den svenska arbetarklassen och de svenska kommunisterna finns fienden i det egna landet, för att använda Ernst Thälmanns ord. De finns dock inte i de syriska flyktingarna eller i de polska gästarbetarna; en svensk rasism kan aldrig vara lösningen. Den svenska arbetarklassens fiender är inte andra arbetare, utan klassfienden finns i styrelserummen och bär kostym. Den svenska arbetarklassens fiender är de folkförrädare som röstar för ett närmande till NATO och till de folkförrädare som godkänner användandet av svensk militär i den amerikanska och tyska imperialismens intressen.

De svenska kommunisternas uppgift består alltså i att organisera sig själva och den svenska arbetarklassen för att befria landet från både kapitalismen och imperialismen. Det finns ingen framtid för folket under kapitalismen, som oundvikligen leder till omfördelningskrig där arbetarklassen offras för imperialisternas profit. Den enda vägen framåt finns i socialismen, där människans utsugning av människan inte längre existerar, och där folkens intresse och behov är ledstjärnan!

Källor och vidare läsning
Av de böcker som använts i artikeln är det Lenins Imperialismen som kapitalismens högsta stadium som är viktigast. Den ger grunden för analysen av kapitalismens imperialistiska stadium. Eftersom den publicerades 1916 är referenserna också 100 år gamla, varför det faller på kommunister idag att uppdatera analysen. Detta är något som C.H. Hermansson delvis gjorde i Sverige i imperialismens nät, där han analyserade Sveriges roll och den svenska kapitalismens karaktär. Även Kwameh Nkrumah gjorde samma sak, men med fokus på de afrikanska ländernas utsugning efter att de gjort sig fria från sina kolonialherrar, varför även Neo-Colonialism as the Last Stage of Capitalism också använts. Hans metod och analys kan med fördel även appliceras på Östeuropa. Sist, men inte minst, hänvisar artikeln till analyser gjorde i tidskriften Marxistische Blätter, vilket är en tysk tidskrift som står nära det tyska kommunistpartiet (DKP). För den som kan tyska, rekommenderas den varmt.

Den statistik som använts kommer från officiella svenska källor, såsom Tillväxtverket (Utländska företag 2014 &Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2013), Kommerskollegium (Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet) och Statistiska Centralbyrån (Direktinvesteringar: Tillgångar och avkastning 2014). Dessa uppdateras med jämna mellanrum, ofta årsvis, och erbjuder intressant läsning.

Många av de artiklar som använts kommer från svensk, borgerlig media, där viss information tillåtts sippra igenom, företrädesvis i tidningar som Dagens Industri. Dessa artiklar erbjuder själva inga slutsatser, utan dessa måste man dra själv. Det finns dock information att tillgå i dessa tidningar. Utöver de svenska artiklarna har mycket tagits från den tyska tidningen Junge Welt, som är en av de mest framstående tidningarna på vänsterkanten i Tyskland, och är öppet kommunistiska. Tidningen publiceras dagligen och håller en mycket hög kvalitet, med konkreta analyser av konkreta situationer. Sist, men inte minst, refereras till Riktpunkt, organ för Sveriges Kommunistiska Parti. Tidningen kommer ut månadsvis och innehåller konkreta analyser och andra intressanta artiklar.

[1]http://www.svd.se/sveriges-femton-maktigaste-familjer 3/6-16.
[2]Vladimir Lenin, Imperialismen som kapitalismens högsta stadium, i band 5 i Lenins valda verk, s. 415.
[3]Utländska företag 2014, Tillväxtverket, s.7.
[4]Utländska företag 2014, Tillväxtverket, s. 19.
[5]Utländska företag 2014, Tillväxtverket, s. 11.
[6]http://www.unt.se/uppland/uppsala/nio-av-tio-lantbruk-har-forsvunnit-3778473.aspx, 30/5-16.
[7]http://www.sydsvenskan.se/2011-11-24/miljonbelopp-till-gods-ifragasatts 30/5-16.
[8]Vad betyder EU för vårt jordbruk och vår mat? Jordbruksverket, 2014, s. 5.
[9]Lenin,Imperialismen som kapitalismens högsta stadium, s. 425-26.
[10]http://www.dn.se/ekonomi/kraftigt-okad-vinst-pa-bankernas-bolan/ 30/5-16.
[11]Lenin, Imperialismen…, s. 451.
[12]https://www.riktpunkt.nu/article/de-svenska-byggmonopolen/ 30/5-16.
[13]Lenin, Imperialismen…, s. 453.
[14]http://www.di.se/artiklar/2015/9/25/allt-om-den-tata-kontakten-mellan-sd-och-naringslivet/ 30/5-16.
[15]http://www.di.se/di/artiklar/2015/9/17/vi-pratar-med-alla-riksdagspartierna 30/5-16.
[16]http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/sveriges-storsta-bolag-nolltaxerar 10/6-16.
[17]http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/sveriges-storsta-bolag-nolltaxerar 10/6-16.
[18]https://www.riktpunkt.nu/article/socialdemokrater-som-skar-guld-med-taljkniv/ 30/5-16.
[19]Lenin, Imperialismen…, s. 456.
[20]Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet,Kommerskollegium 2008, s. 4.
[21]Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet, s. 3.
[22]Direktinvesteringar: Tillgångar och avkastning 2014, Statistiska Centralbyrån, s. 4.
[23]Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet, s. 4.
[24]Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2013, Tillväxtverket, s. 22.
[25]Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2013, Tillväxtverket, s. 7.
[26]Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2013, Tillväxtverket, s. 13.
[27]C.H. Hermansson, Sverige i imperialismens nät, Arbetarkultur1986, s. 25.
[28] C.H. Hermansson, s. 47.
[29] C.H. Hermansson, s. 21.
[30]C.H. Hermansson, s. 52.
[31]C.H. Hermansson, s. 239.
[32]http://www.di.se/artiklar/2016/5/31/sca-far-bota-hundratals-miljoner-i-spanien/ 1/6-16.
[33]http://www.konkurrensverket.se/nyheter/rekordboter-for-hisskartell/ 1/6-16.
[34]http://www.nbcnews.com/id/41926712/ns/travel-news/t/airlines-fined-price-fixing-scheme/#.V06GnvmLTIV 1/6-16.
[35]http://www.nbcnews.com/id/41926712/ns/travel-news/t/airlines-fined-price-fixing-scheme/#.V06GnvmLTIV 1/6-16.Min översättning. Mea Culpa innebär att de erkänt sin skuld.
[36]Lenin, Imperialismen…, s. 469.
[37] Lenin, Imperialismen…, s. 469
[38] Lenin,Imperialismen…, s. 472.
[39]KwamehNkrumah, Neo-Colonialism as the Last Stage of Imperialism, London: Panaf Books 1976, s. IX.
[40] Nkrumah,Neo-Colonialism…, s. X.
[41]http://news.dkp.suhail.uberspace.de/2015/10/tschechien-die-restauration-des-kapitalismus-brachte-internationale-unterordnung/ 3/6-16.
[42]https://www.jungewelt.de/2016/05-09/049.php 3/6-16.Min översättning.
[43]https://www.jungewelt.de/2016/05-09/049.php 3/6-16. Min översättning.
[44]https://www.jungewelt.de/2016/05-09/049.php 3/6-16. Min översättning.
[45]http://www.businesswire.com/news/home/20140808005474/en 3/6-16.
[46]http://www.thebanker.com/Banker-Data/Banker-Rankings/Top-100-CEE-EU-banks-ranking-Poland-and-Czech-Republic-hold-sway?ct=true 3/6-16.
[47]https://www.erstegroup.com/en/about-us/our-markets 3/6-16.
[48]http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4775400 3/6-16.
[49]http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-02/bayer-said-to-secure-63-billion-in-financing-for-monsanto-bid 3/6-16. Min översättning.
[50]http://www.jungewelt.de/2016/05-24/003.php?sstr=bayer, 3/6. Min översättning.
[51]https://www.jungewelt.de/2016/05-11/003.php 3/6-16.
[52]https://www.jungewelt.de/2016/05-13/031.php 3/6-16.
[53]http://www.jungewelt.de/2016/06-01/059.php 3/6-16.
[54]http://www.dn.se/ekonomi/strid-om-byggjobbares-loner/ 3/6-16.
[55]http://www.jungewelt.de/2016/06-01/059.php 3/6-16. Min översättning.
[56]http://www.svenskafreds.se/faq/vapenexport 3/6-16.
[57]https://www.riktpunkt.nu/article/hur-ska-vi-forhalla-oss-till-ryssland/ 3/6-16.
[58]Willi Gerns,Das Putinsche Russland, i Marxistische Blätter nr 1/2015, s. 71.
[59]Gerns, Das Putinsche Russland, s. 69.
[60]Gerns, Das Putinsche Russland, s. 68.
[61]https://www.riktpunkt.nu/article/hur-ska-vi-forhalla-oss-till-ryssland/ 3/6-16.
[62]http://rbth.com/business/2013/08/01/worlds_largest_potash_fertilizer_cartel_dissolves_28579.html 3/6-16.
[63]http://www.iccr.gr/en/news/The-sharpening-of-the-imperialist-competition-in-the-region-of-the-Southeastern-Mediterranean-and-the-Balkans.-The-position-of-the-KKE-regarding-the-possibility-of-Greeces-involvement-in-an-imperialist-war/ 3/6-16. Min översättning.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.