Uttalande från det 13e Mötet för Europeiska Kommunistiska Ungdomsorganisationer

I egenskap av kommunistiska ungdomsorganisationer som deltar i Mötet för Europeiska Kommunistiska Ungdomsorganisationer (MECYO) bekräftar vi parollen som det senaste mötet, den 24-26 februari i Istanbul, hölls under: ”100 år efter den storslagna socialistiska Oktoberrevolutionen håller vi oktobers fana högt! Vi stärker ungdomens kamp i Europa för ett nytt samhälle utan imperialistiska krig, kriser, flyktingströmmar, arbetslöshet, fattigdom och kapitalistisk exploatering. Socialismen är vår framtid!” I egenskap av kommunistiska ungdomsorganisationer som deltog på MECYOs 13e möte bekräftar vi den ovannämnda parollen. Vi uttrycker vår fulla solidaritet med Turkiets Kommunistiska Parti (TKP) och dess ungdomsförbund (TKG) samt med Turkiets arbetarklass och ungdom.

Händelseutvecklingen bevisar återigen det kapitalistiska systemets reaktionära och föråldrade karaktär. Det är också ännu en gång bevisat att ungdomen inte har något annat alternativ än att ansluta sig till den organiserade kampen för ett klasslöst samhälle utan exploatering och förtryck.

De unga generationerna konfronteras med allvarliga problem. Bedrövliga löner införs samtidigt som strejkrätten kriminaliseras. Utbildning och hälsovård privatiseras och går från att ha varit en rättighet till att bli en förmån och ett privilegium samtidigt som tillgängligheten till idrott, kultur och rättigheten till bostad inte alls är verklig idag.

Idag erbjuder kapitalismen mänskligheten inget annat än kriser, krig, fascism och flyktingkriser. Under dessa förhållanden och omständigheter är vi ivriga och entusiastiska över att vara en del av det kommunistiska ansvaret att leda ungdomens och världens arbetarklass kamper, som har blivit allt viktigare, även om ungdomen inte har upplevt 1900-talets storslagna bataljer. Vi riktar våra gemensamma ansträngningar mot ungdomens kamper för att tillgodose de samtida behoven för arbetande ungdomar på arbetsplatser, studenter vid universitet och högskolor och arbetslösa ungdomar. För varje steg som vi tar ger oss våra kommunistiska ideal motivation och uthållighet. Vi kommunister har en ledande roll i förberedandet av den organiserade kampen för ungdomen både ideologiskt och politiskt under de svåra förhållanden som frambringats av de senaste årens kapitalistiska kris. Vi har även ansvaret för att visa att socialismen är det enda verkliga alternativet för folken och för ungdomen.

I takt med att motsättningarna inom ekonomin och politiken intensifieras som följd av händelseutvecklingen i USA och i EU blir det alltmer uppenbart att påståendet att efterverkningarna av 2008 års ekonomiska kris skulle vara slut är en stor lögn. Medan arbetslösheten blir allt högre är det föreslagna botemedlet inget annat än folkfientliga nedskärningsåtgärder , en mer flexibel arbetsmarknad och tillintetgörande av arbetarklassens tillkämpade rättigheter. De miljontals flyktingar och immigranter, som ses som ett nytt andetag för kapitalismen i och med den billiga arbetskraft de utgör, används istället som förevändning för den höga arbetslösheten, vilket i sin tur skapar en fertil politisk grogrund för fascister. Imperialistiska krig, interventioner från NATO och EU och fattigdom fortsätter att våldsamt slå runt sig och försöker få det att framstå som om de egentligen inte vore de riktiga anledningarna till flyktingkrisen.

Kapitalismens kris intensifierar motsättningarna mellan de imperialistiska centrerna och de nya globala och regionala stormakterna för dominans på den globala marknaden. Medan EU:s och USA:s ekonomier har en lägre tillväxttakt har länder såsom Kina, Ryssland och Indien upplevt en period av ökad utveckling avseende de kapitalistiska produktionsförhållandena . Detta triggar i sin tur igång en ekonomisk, politisk och militär aggression och ifrågasätter USA, NATOs och EUs hegemoni.

Den amerikanska imperialismen, som blir alltmer aggressiv i takt med att dess hegemoni och herravälde försvagas, provocerar också fram krig, vilket skett i exempelvis Ukraina och Syrien. Trots blodiga planer och enorma militära budgetar för de nämnda regionerna kapitulerar inte folken utan står istället fast mot de imperialistiska utmaningarna. Det råder inget tvivel om att det är imperialismen som är ytterst ansvarig för massakreringen av tusentals unga människor.

Motsättningarna inom det kapitalistiska systemet fördjupas, vilket ökar möjligheterna för ett allmänt imperialistiskt krig. Ett sådant krig har inget att göra med folket intresse, utan representerar en konflikt för uppdelningen av regionen mellan de stora makterna. Ansvarig för krisen är det kapitalistiska barbariet självt med alla dess aktörer. Ungdomen borde stå sida vid sida med arbetarklassen, kämpandes tillsammans för fred och för den antiimperialistiska rörelsen mot de imperialistiska krigen.

I Turkiet, där det 13e MECYO-mötet hölls 100 år efter Oktoberrevolutionen, ger unga människor sina liv för den turkiska bourgeoisiens skull när den invaderar Syrien; de ger sina liv för imperialismens mörka planer. Europa kommer aldrig att kunna bemöta och bekämpa krigshotet eller konsekvenserna av den imperialistiska aggressionen så länge som det kapitalistiska systemet inte skrotas.

Vi följer bolsjevikernas väg. 100 år efter är det enda sanna alternativet fortfarande socialismen.

Kommunisterna måste avslöja socialdemokratins och de opportunistiska krafternas folkfientliga intentioner, vilka idag åtnjuter ett visst stöd inom folkens led. Alla reformistiska ställningstaganden som överger kampen för socialism får aldrig rättfärdigas. Kommunisterna vägleds av sitt mål för socialistisk makt i revolutionära, såväl som icke-revolutionära stater.

Socialismen är en historisk nödvändighet så att kapitalismens motsättningar kan övervinnas, vilka i synnerhet under imperialismens tidsperiod förtrycker och gör miljontals människor till offer och till och med hotar vår planets existens. För 100 år sedan bröt bolsjevikpartiet isen och utropade början på eran av socialistiska revolutioner. Den storslagna socialistiska Oktoberrevolutionen inspirerar fortfarande kamper för jämställdhet, frihet och långvarig fred världen över och framkallar fortfarande fruktan i de exploaterande klassernas hjärtan.

Den socialistiska förbundsrepubliken Sovjetunionen grundades efter Oktoberrevolutionen och upplyste mänsklighetens historia och visade att ett nytt samhälle är möjligt. Byggandet av det socialistiska samhället gav upphov till ett framåtskridande i hela samhället, för folken och i synnerhet för hela mänskligheten. Elektrifiering, industrialisering, kollektivisering, en kostnadsfri och kvalitativ hälsovård i offentlig regi, anständiga och rimliga arbetsförhållanden, ett språng inom utbildningssektorn och många andra avancerade framsteg gjordes på väldigt kort tid av den första ”arbetarstaten”. Samtidigt gjordes det i Sovjetunionen stora framsteg i kampen mot alla former av religiös fundamentalism och rasism och för kvinnors jämställdhet.

Influerade av socialismens bedrifter erhöll folket många rättigheter till och med i de kapitalistiska staterna, genom Sovjetunionens blotta existens. Dessa rättigheter försöker nu dagens kapitalister ta tillbaka.

Idag, vid en tidpunkt då krisen fördjupas, skyndar sig bourgeoisien och dess partier att stifta antikommunistiska lagar i parlamenten, vilket även leder till en restriktion av rättigheterna för hela folket. Under dessa förhållanden är kapitalisterna rädda för arbetarklassrörelsens massiva, organiserade och gemensamma kamp och folkens kamper tillsammans med de kommunistiska partierna, som är deras enda verkliga förtrupper.

Det är ingen slump att det huvudsakligen är de opportunistiska organisationerna som opponerar sig mot den sovjetiska erfarenheten. Dessa förespråkar samtidigt anti-kommunism och borgerlig propaganda. Deras roll i det borgerliga ”demokratiska” systemet är att bryta manden mellan arbetarklassen och dess organiserade förtrupp och från kampen för deras intressen.

I att påstå att EU kan reformeras följer det Europeiska Vänsterpartiet exakt denna riktning, som innebär ett stöd för en imperialistisk union, som skapats för att öppet värna det europeiska monopolkapitalets intressen. Krisens börda vältras över på det arbetande folkets axlar genom besluten tagna av EU tillsammansm med Internationella Valutafonden, Europeiska Centralbanken och olika regeringar.

Om ungefär en månad, den 25 mars ska den 60e årsdagen för Romfördraget, ledde till inget annat än folkfientliga åtgärder som stärkte den imperialistiska integrationen ledd av de europeiska monopolen för ackumulationen och för kapitalets koncentrations skull, markeras.

Kapitalisterna gör fullständigt rätt i att låta sig skrämmas av Sovjetunionens arv, som visar det enda sättet att förena folken världen över. Den kommunistiska ungdomen utkämpar kampen över hela Europa. Det är den internationella solidariteten och den internationalistiska känslan som bland kommunister i hela Europa representerar proletariatets historiska rättigheter över hela kontinenten, vunna mot det imperialistiska systemet. I enlighet med vår kamp för en värld fri från krig och exploatering stärker vi Demokratisk Ungdoms Världsfederation (DUV), som måste förbli i det främsta ledet av ungdomens antiimperialistiska kamp.

Vi uppmanar ungdomen, som är dagens och morgondagens arbetare, att sluta sig samman mot det kapitalistiska systemet och att höja Oktoberrevolutionens fana på dess 100e år! Ingen annan väg kommer någonsin att hjälpa ungdomen. Ingen annan väg är möjlig för att politiskt överleva vår nutids hårda spänningar och motsättningar. Det enda verkliga alternativet för vår framtid är socialismen!

Organisationer som står bakom uttalandet:

Socialist Youth – Croatia
KSM – Czech Republic
SDAJ – Germany
KNE – Greece
FGC – Italy
CJB – Netherlands
Youth of the KPP – Poland
RKSM(B) – Russia
SKOJ – Serbia
CJC – Spain
UJCE – Spain
SKU – Sweden
TKG – Turkey


Nedanför publiceras två solidaritetsuttalande som antogs.

Solidaritet med våra kamrater som just nu är föremål för en vidrig antikommunistisk kampanj

Kapitalismen försöker att skjuta upp och dölja sin oundvikliga kris via politiska manövrar. På detta sätt kan den globala tendensen mot folkfientlig högerpolitik förklaras. Imperialismen stimulerar och ger upphov till elände och misär genom blodiga krig och en hycklande utrikespolitik, men även genom kraftiga antikommunistiska kampanjer som en del av de borgerliga regeringarnas inrikespolitik.

Eftersom de är medvetna om i vilket djupt dödläge som kapitalismen befinner sig i, har de inget annat val än att försöka förtrycka det enda alternativet: socialismen. Vi fördömer de reaktionära attacker som våra kamrater i Polen, Serbien, Ryssland, Ukraina, Bulgarien, Litauen och många andra länder i Europa har fått genomlida. Vi uttrycker vår solidaritet med våra kamrater, som i samband med hundraårsdagen för den storslagna socialistiska Oktoberrevolutionen kämpar under allt svårare förhållanden!

Vi står vid Syriens folks och dess ungdoms sida mot imperialistiska interventioner

I egenskap av mötesdeltagare på det trettonde MECYO-mötet, som hölls på hundraårsdagen av Oktoberrevolutionen, kräver vi att samtliga attacker mot Syrien ledda av USA, EU, Turkiet och gulfländerna upphör. Vi kräver ett tillbakadragande av alla utländska makter från Syrien och att de krigsbrott som begåtts av imperialisterna bestraffas. Vi tillkännager att vi kommer att kämpa ända in i slutet för fred, välstånd och rättvist, något som Syriens hängivna och hedervärda folk har förtjänat genom sitt mostånd.

Religiösa grupper såsom IS, Al-Nusra och FSA (Fria Syriska Armén) beväpnas och finansieras av imperialisterna. Den imperialistiska terrororganisationen NATO ökar sin militära närvaro i regionen för varje dag som går. Genom imperialistiska komplotter deltar imperialistiska länder i regionen, i synnerhet Turkiet, Saudiarabien och Qatar, i militära och politiska operationen mot Syrien, något som främjar religiös fundamentalism, vilket i sin tur alltid tjänar imperialismens intressen.

Imperialismens kriser och konflikter gör processen i Syrien ännu mer komplicerad och svårlöslig. Mitt bland konflikterna om profit dör miljontals syriska medborgare när de försvarar sitt land mot imperialistisk intervention eller när de tvingas lämna sitt land. Detta är den ena sidan. På den andra sidan finner vi det syriska folket och ungdoen. Imperialistiska makter har i flera år varit oförmögna att få dem att kapitulera. Vi finner ett syriskt folk som försöker sätta stopp för den imperialistiska interventionen i regionen. Vi upprepar återigen att vi står solidariska med deras berättigade och legitimerade kamp mot imperialisterna.

Vi sätter oss till motvärn mot imperialistiska interventioner ledda av USA-imperialismen.

Vi fördömer NATOs närvaro i regionen och vi fördömer dess medlemsländers militära och politiska närvaro i Syrien.

Vi motsätter oss det rasistiska och fascistiska förtryck som utövas mot de syriska flyktingar som tvingades att lämna sina länder på grund av den imperialistiska aggressionen. Vi fördömer kapitalisternas utnyttjande av dem som billig arbetskraft och vi fördömer det smutsiga köpslåendet om dem mellan europeiska kapitalister och bland annat Turkiet.

Vi uppmanar de europeiska arbetarna och ungdomen att trappa upp den antiimperialistiska kampen och ställa sig på det syriska folkets och den syriska ungdomens sida. De har i flera år hållit ut mot den imperialistiska interventionen. Vi fördömer också den smutsiga borgerliga flyktingpolitiken. Vi uppmanar till ett försvar av alliansen mellan arbetande flyktingar och europeiska arbetare!

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.