Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativet om Oktoberrevolutionens hundraårsjubileum

Initiativets kommunistiska partier hälsar arbetarklassen och Europas alla arbetande människor i samband med hundraårsjubileet av 1900-talets största händelse, Oktoberrevolutionen.

Oktoberrevolutionen 1917 bekräftade i praktiken den leninistiska teorins var korrekt i sitt påstående att socialismens seger är möjlig i ett enskilt land eller i en grupp länder som ett resultat av kapitalismens ojämna utveckling. Rysslands arbetarklass ledd av en revolutionär teori som utvecklats av arbetarklassens förtrupp – det kommunistiska partiet – genomförde revolutionen och förkroppsligade miljontals arbetares drömmar om ett bättre liv, ett rättvist socioekonomiskt system vars mål inte är kapitalistisk profit utan tillfredsställandet av folkets ständigt växande behov.

Det världskapitalistiska systemet drog tack vare sina inneboende motsättningar in mänskligheten i Första Världskriget som tog många miljoner människors liv. De revolutionära uppror som uppstod mot denna bakgrund i Tyskland, Österrike, Italien, Ungern och andra länder slogs brutalt ned. De imperialistiska stormakterna gav sig aktivt in i inbördeskriget i Ryssland, men besegrades. Revolutionen segrade! Dess seger bekräftade behovet av arbetarklassens internationella solidaritet mot kapitalisterna, möjligheten att bygga ett socialistiskt samhälle bara genom proletariatets diktatur, nödvändigheten att sätta stopp för borgarstaten, icke-deltagande i den borgerliga regeringen och avsaknaden av övergångsformer mellan kapitalismen och socialism.

I mer än sju årtionden efter Oktoberrevolutionen 1917 upplevde Sovjetunionens arbetare framsteg som aldrig förr setts. Världens första socialistiska stat tog enorma kliv framåt inom ekonomin till förmån för folkets intressen, men också inom vetenskapen, inom det tekniska området och inom samhälle och kultur. Sovjetunionens arbetare fick rätten till arbete, och arbetslöshet och diskriminering mot kvinnor bekämpades. Arbetar- och bondestaten Sovjetunionen introducerade kostnadsfri utbildning på alla utbildningsnivåer och kostnadsfri sjukvård för hela folket. Sovjetmakten värnade om det arbetande folket och erbjöd allmän tillgång till kultur och idrott. Sovjeterna verkade som organisationsformen för proletariatets diktatur och involverade de arbetande människorna i administrationen av samhällets angelägenheter. Därmed höjde de folkets politiska nivå till nya höjder.

Kapitalet i de kapitalistiska länderna tvingades till eftergiftermot bakgrund av socialismens påtryckningar och ihärdig arbetarkamp: åtta timmars arbetsdag och allmän rösträtt infördes, folket fick rätt till pensioner, förmåner och för första gången rätt till semester. Sovjetunionen bidrog enormt till och spelade den ledande rollen i störtandet av fascismen och till folkens stora antifascistiska seger. Dessutom bidrog Sovjetunionen genom en mångsidig internationalistisk solidaritet på ett unikt sätt till de folk som kämpade för att störta det koloniala systemet.

I och med nederlaget för världens första socialistiska stat upphörde arbetarnas sociala förmåner både i de socialistiska och kapitalistiska länderna. Det är ett tillfälligt bakslag som inte utplånar det faktum att den tidsepok i vilken vi lever är tidsepokenför övergången från kapitalism till socialism. Vi uppmanar folket och ungdomen att mer ingående studera orsakerna, verkligheten och sanningen om socialismens upplösning och att avfärda borgerlighetens, EU:s, de kapitalistiska regeringarnas och deras apparaters propaganda, att avslöja historieförfalskningen och det oacceptabla likställandet av kommunism och fascism.

Verkligheten bevisar för oss att kapitalismen är förlegad och att den bara kan erbjuda samma saker som för hundra år sedan – fattigdom, försämring, krig, återkommande ekonomiska kriser – och att det enda verkliga alternativet till detta är den stora socialistiska Oktoberrevolutionens ovärderliga erfarenhet!

Vi hyser orubblig tilltro till och visshet om att arbetarklassen och folken följer i fotspåren på dem som bröt isen och öppnade vägen, och att de kommer att genomföra mer mogna, mer erfarenhetsbaserade, mer effektiva och kompetenta socialistiska revolutioner, som denna gång kommer att bli oåterkalleliga. Hur det än är så lever vi i de socialistiska revolutionernas era som invigdes av Oktoberrevolutionen. Historiens gång kan inte vändas.

Europeiska Kommunistiska Initiativet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.